Go to abstract

Samenvatting

De mogelijke risico's voor de drinkwatervoorziening zouden de voortgaande groei van Warmte- en Koude-Opslag (WKO) kunnen beperken. Het RIVM beveelt aan om kwaliteitscontroles op Warmte- en Koude-Opslag-installaties (WKO) uit te voeren gedurende hun hele levenscyclus. Daarnaast is het van belang het gebruik van giftige en persistente koelvloeistoffen zo veel mogelijk te beperken. Zij kunnen in geval van lekkages het grondwater verontreinigen. Dit blijkt uit een overzicht van de mogelijke risico's van WKO-installaties voor de kwaliteit van het grondwater dat het RIVM heeft gemaakt op basis van wetenschappelijke literatuur. WKO is een brandstof- en kostenbesparende technologie om gebouwen te verwarmen en te koelen met behulp van grondwater. Door de sterke groei van het aantal WKO-installaties wordt er een steeds groter beslag gelegd op de ruimte onder de grond en op het grondwater. WKO-installaties kunnen elkaar in de weg zitten, en bij de aanleg ervan moet rekening worden gehouden met de aanwezige drinkwaterwinningen. De bouw van WKO-installaties leidt tot een zeer groot aantal boorgaten en leidingen tot enkele honderden meters diep. Deze zullen vermoedelijk na gebruik tegen het einde van deze eeuw niet worden verwijderd maar gevuld worden met klei om lekkage van ondoorlatende lagen te voorkomen. De duurzaamheid en de milieurisico's van deze ondergrondse constructies hangen af van de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Abstract

The RIVM recommends quality controls on Thermal Energy Storage (TES) systems during their complete lifecycle. It is important to limit the use of toxic and persistent cooling liquids as much as possible because these can contaminate the groundwater upon leakage. These are the recommendations based on a literature study by the RIVM on the possible risks of TES systems for groundwater quality. TES is a fuel and cost efficient technology for the heating and cooling of buildings with the use of groundwater. The claim on the underground space and on the groundwater is increasing by the strong growth of the number of TES systems. The available space for a new TES system is limited by the presence of other TES systems and drinking water sources. The construction of TES systems leads to a large number of boreholes and pipes at depths up to several hundred meters. These will probably not be removed after usage near the end of this century, but will be filled with clay to avoid leakage of impermeable layers. The sustainability and environmental risks of these underground constructions will depend on the quality of the used materials.

Overig

Grootte
1.66MB