Air quality and COVID-19. A study on the potential associations between air pollution and the incidence and severity of COVID-19 in the Netherlands

Air quality and COVID-19. A study on the potential associations between air pollution and the incidence and severity of COVID-19 in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid. Het RIVM heeft onderzocht of blootstelling aan luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide invloed heeft op de kans om besmet te raken met het coronavirus en op de kans om daar ernstig ziek van te worden. Onder ernstig ziek verstaan we dat iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen of aan de ziekte overlijdt.

Mensen die aan hoge concentraties luchtverontreiniging blootstonden, blijken een grotere kans te hebben om besmet te raken. Ook was hierdoor de kans groter dat mensen door corona in het ziekenhuis moesten worden opgenomen omdat ze erg ziek werden. Ten slotte was de kans dat ze aan corona stierven groter. Deze effecten zijn te zien kort (een tot twee weken) na een periode van meer luchtverontreiniging. Dat is ook zo wanneer mensen jaren wonen op een plek met meer luchtverontreiniging. Deze resultaten bevestigen eerdere conclusies uit internationaal onderzoek.

Ook blijkt dat bij een langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging de kans op een corona-infectie hetzelfde is als die op andere luchtwegaandoeningen. Denk aan andere luchtweginfecties met klachten die lijken op corona. Dat luchtverontreiniging in het algemeen een grotere kans geeft op luchtwegaandoeningen was al bekend.

In het onderzoek is gekeken naar drie belangrijke bronnen van fijnstof in Nederland: landbouw, wegverkeer en industrie. Deze bronnen hebben invloed op de luchtkwaliteit. Ook verschilt per bron de samenstelling van fijnstof, en daarmee de schadelijkheid. Fijnstof van de veehouderij draagt bij aan zowel de kans op besmetting als de ernst van de ziekte. Fijnstof van wegverkeer lijkt meer invloed te hebben op de ernst van de ziekte en minder op de kans om met het virus besmet te raken. Fijnstof van industrie lijkt niet bij te dragen.

De resultaten van het onderzoek ondersteunen het beleid van de Nederlandse overheid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan met de Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. De aanleiding was dat er in het begin van de corona-epidemie in Nederland meer besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte waren in gebieden met een relatief slechtere luchtkwaliteit.

Wetenschappelijke artikelen

Effects of long-term exposure to outdoor air pollution on COVID-19 incidence: A population-based cohort study accounting for SARS-CoV-2 exposure levels in the Netherlands - ScienceDirect

Short-term exposure to ambient air pollution and mortality and hospital admission in the Netherlands | Research Square

Outdoor air pollution as a risk factor for testing positive for SARS-CoV-2: a nationwide test-negative case-control study in the Netherlands | ScienceDirect

Abstract

Air pollution is harmful to health. RIVM has examined whether exposure to air pollution from particulate matter and nitrogen dioxide increases the risks of getting infected with SARS-CoV-2 and falling severely ill. Severe illness was defined as a person requiring hospitalisation or dying as a result of COVID-19.

This study found that people who were exposed to high concentrations of air pollution had an increased risk of getting infected with SARS-CoV2. This exposure also increased the risk of hospital admission or death due to COVID-19. These effects were observed shortly (within one to two weeks) after exposure to elevated concentrations of air pollution. This was also the case for people who had been living for years in locations with elevated concentrations of air pollution. These results confirm the findings of previous international studies.

It was also found that, among people under long-term exposure to air pollution, the risk of getting infected with SARS-CoV-2 was not different from that of developing other respiratory diseases, such as those causing symptoms similar to those of SARS-CoV-2 infection. It was already known that exposure to air pollution increases the risk of developing respiratory diseases in general.

This study also looked at three major sources of particulate matter emissions in the Netherlands: agriculture, road traffic and industry. These sources have an impact on air quality. In addition, the composition of particle matter emissions and therefore their harmfulness differ per source. Exposure to particular matter emissions from agriculture increases both the risk of getting infected and the severity of the illness. It was found that particular matter emissions from road traffic have a larger effect on the severity of COVID-19 but less of an effect on the risk of getting infected with SARS-CoV-2. Particular matter emissions from industry did not appear to contribute significantly to either.

The results of this study support the policy of the Dutch government to improve air quality. RIVM conducted this study together with Utrecht University, Wageningen Bioveterinary Research, and the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters (GGD GHOR Nederland). The reason for conducting this study was that, at the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands, there were higher rates of infections, hospital admissions and deaths in areas with relatively higher air pollution concentrations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2114 kb