Air Quality North Holland : Emission sources and potential policy measures

Air Quality North Holland : Emission sources and potential policy measures

Go to abstract

Samenvatting

De stikstofdioxideconcentratie lag in 2015 in Noord-Holland hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Naar verwachting zal dit ook in 2030 het geval zijn en kunnen Europese normen lokaal nog worden overschreden. Voor fijn stof (PM2.5) ligt de concentratie in Noord-Holland iets lager dan het Nederlandse gemiddelde. Het RIVM ziet een aantal mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Noord- Holland te verbeteren. De belangrijkste zijn het wegverkeer beperken of schoner te maken, houtstook bij huishoudens beperken, en ervoor zorgen dat de industrie sneller over gaat op schonere brandstoffen. Ook buitenlandse bronnen (zoals de ammoniakuitstoot van de veehouderij in Duitsland) en zeescheepvaart leveren een belangrijke bijdrage aan de luchtverontreiniging in de provincie. Daarom is het van belang dat Nederland zich actief blijft opstellen bij de nationale en internationale beleidsontwikkeling over luchtkwaliteit. Noord-Hollandse bronnen, vooral het wegverkeer, dragen iets meer dan 40 procent bij aan de concentratie stikstofdioxide in de provincie. Door de verwachte groei van Schiphol en het extra wegverkeer dat dit aan trekt, zal de concentratie stikstofdioxide daar langzamer dalen dan in de rest van Nederland. Provinciale bronnen dragen minder dan 20 procent bij aan de fijnstofconcentratie. Hiervan zorgen vooral huishoudens voor de meeste uitstoot van PM2,5 onder meer door houtstook. Lokaal komen in 2030 nog fijnstofconcentraties boven de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor, vooral door de aanwezigheid van zware industrie in de regio IJmond. De WHO-advieswaarden zijn strenger dan de Europese grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de luchtkwaliteit in de provincie Noord-Holland. In opdracht van de provincie Noord-Holland is de berekende concentratie van fijn stof en stikstofdioxide van 2015 geanalyseerd en is berekend wat de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide wordt in 2030. Aanleiding is de integrale Omgevingsvisie NH2050 voor de toekomstige leefomgeving van Noord-Holland, die in verband met de Omgevingswet wordt opgesteld.

Abstract

The concentration of nitrogen dioxide in the province of North Holland was higher than the national average for the year 2015. It is expected that this will continue to be the case in 2030. Moreover, European air quality standards might still be exceeded locally in 2030. The concentration of particulate matter (PM2.5) in North Holland is slightly lower than the Dutch average.

RIVM sees various options for improving air quality in North Holland. The most important ones are to reduce road traffic, to encourage the use of clean vehicles, to restrict the burning of wood in households, and to accelerate the transition to cleaner fuels in the industrial sector. Foreign sources (such as ammonia emissions from the livestock sector in Germany) and shipping contribute significantly to air pollution in the province. It is therefore important that the Netherlands actively engage in international and national policy making on air quality. Provincial emission sources, in particular road traffic, contribute slightly more than 40 percent to the concentration of nitrogen dioxide in the province. The projected reduction of the nitrogen dioxide concentration will be slower in North Holland due to the expected growth of Schiphol Airport, and the extra road traffic this additional growth might attract.

Provincial sources contribute less than 20 percent to the concentration of particulate matter. Households are an important source of PM2.5 emissions, primarily because of the burning of wood. Locally, particulate matter concentrations might still exceed World Health Organization (WHO) air quality guidelines in 2030, mainly due to the presence of heavy industry in the IJmond region. The WHO guidelines are stricter than the European standards for air quality.

These are the results of research conducted by RIVM into air quality in the province of North Holland. For this report, the calculated concentration of particulate matter and nitrogen dioxide in 2015 was analyzed and the concentration of particulate matter and nitrogen dioxide in 2030 was calculated. This RIVM report was commissioned by the Province of North Holland in order to contribute to the development of an Environmental Planning Vision ("Omgevingsvisie").

Overig

Grootte
2.51MB