The social value of a healthy and green living environment: an exploratory study

The social value of a healthy and green living environment: an exploratory study

Go to abstract

Samenvatting

Een gezonde en groene leefomgeving heeft veel voordelen voor de samenleving. Dit blijkt uit een verkenning van het RIVM naar de effecten van minder auto’s, meer ruimte om te bewegen en meer groen. Zo zorgen maatregelen voor minder autoverkeer in de wijk voor minder geluid en een betere luchtkwaliteit. Ook bewegen mensen meer doordat ze dan vaker fietsen en lopen. Ook door bijvoorbeeld sport- en speelplekken in de buurt aan te leggen en groen en water om te recreëren, worden mensen uitgenodigd om meer te bewegen. Meer bewegen maakt mensen zowel geestelijk als lichamelijk gezonder.

Groen in de omgeving, zoals parken, zorgt niet alleen voor beweging maar ook voor ontspanning. Het stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten en zorgt voor verkoeling op warme dagen. Verder neemt de biodiversiteit toe en worden huizen meer waard.

De verkenning maakt duidelijk hoe de waarde voor een gemeente of wijk inzichtelijk kan worden gemaakt en in geld is uit te drukken. Met kennis over de waarde kunnen lokale beleidmakers het effect van gezondheid en groen beter afwegen tegen de kosten. Zo heeft de gemeente Dordrecht besloten een groot stadspark aan te leggen, nadat onder andere bleek dat de investeringen meer zouden opleveren dan de kosten.

Voor zover nu duidelijk is verschillen de voordelen per thema, locatie en de schaal waarop de maatregelen worden ingezet. De voordelen van vergroening zijn bijvoorbeeld het grootst op plekken waar weinig groen was en veel mensen wonen. En maatregelen om autoverkeer te verminderen hebben meer effect op de luchtkwaliteit wanneer ze op gemeenteniveau gelden dan in een enkele wijk.

Voor een bredere afweging voor een gezonde en groene leefomgeving moeten verschillende thema’s en effecten meer in samenhang bekeken worden. Verder is onderzoek nodig hoe waarden die moeilijk in geld zijn uit te drukken, zoals beleving, toch goed kunnen worden meegewogen. Het Programma Gezonde Leefomgeving van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) biedt mogelijkheden om hier verder aan te werken.

Abstract

A healthy and green living environment benefits society in many ways. These are the findings of an exploratory study by RIVM into the effects of fewer cars, more space to move and more greenery. For example, measures to reduce car traffic in neighbourhoods result in less noise and better air quality. People are also more physically active, because they are more likely to cycle and walk. Constructing sport and play areas in neighbourhoods and adding green spaces and water for recreational use encourage people to be more physically active as well. More physical activity improves people’s physical and mental health.

Green spaces such as parks can be used for both physical activity and relaxation. They foster social interaction and provide a place to stay cool on warm days. Green spaces also increase biodiversity and raise home values.

The exploratory study shows how the value for a municipality or neighbourhood can be identified and expressed in monetary terms. Armed with knowledge about this value, local policymakers can better weigh the effects of health and green spaces against the costs. By way of an example, the municipality of Dordrecht decided to lay out a large city park after learning that the investments would outweigh the costs.

To the extent of current knowledge, the benefits differ by theme, location and the scale on which the measures are implemented. For example, the benefits of ‘greening’ are greatest in highly populated areas that previously had few green spaces. In addition, measures to reduce car traffic have a stronger effect on air quality when they are applied at municipality level as opposed to in a single neighbourhood.

To assess a healthy and green living environment more broadly, different themes and effects must be analysed in a more coherent manner. Furthermore, research is needed into how values that are difficult to express in monetary terms, such as experiences, can be taken into account effectively. The Ministry of Health, Welfare and Sport’s Healthy Environment programme provides opportunities to continue working on this.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
13.427 kb