Medisch microbiologische laboratoria in Nederland kunnen dierlijke type A griepvirussen goed aantonen. Kwaliteitscontrole 2023

Medisch microbiologische laboratoria in Nederland kunnen dierlijke type A griepvirussen goed aantonen. Kwaliteitscontrole 2023

Go to abstract

Samenvatting

Typen A en B griepvirussen kunnen ernstige ziekte bij mensen veroorzaken. Het type A griepvirus heeft veel subtypen en komt ook bij vogels en varkens voor. In Nederland testen de zogeheten ‘medisch microbiologische laboratoria’ of mensen besmet zijn met een griepvirus. Dat geeft inzicht in hoeveel mensen besmet zijn met een griepvirus en of het virus van type A of B is.

Het H5 subtype van type A veroorzaakte wereldwijd een vogelgriep uitbraak in 2022, de grootste sinds 2003. Ook raken steeds meer zoogdieren door subtype H5 besmet. De zorg bestaat dat hierdoor de kans groter wordt dat dit virus ook mensen kan gaan besmetten (zoönose). Dat geldt ook voor varkensgriepvirussen. De kans dat mensen besmet raken wordt nog groter als vogel- en varkensgriepvirussen zich met elkaar vermengen. Zo’n zoönose zou een nieuwe pandemie kunnen veroorzaken. Daarom is met een kwaliteitscontrole onderzocht of de laboratoria vogel- en varkensgriepvirussen kunnen opsporen. Vijftig laboratoria in Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao hebben deelgenomen.

Alle laboratoria hebben minimaal één routinetest waarmee ze van de dierlijke griepvirussen in de kwaliteitscontrole konden aantonen dat het om een type A griepvirus gaat. Een aantal van deze testen herkende het subtype van menselijke virussen, maar de meeste testen herkenden het subtype van de vogel en varkens virussen niet. Met extra testen herkenden vier laboratoria het H5 subtype van vogelgriepvirussen. Een aantal laboratoria gaf aan speciale, niet-routine testen in te kunnen zetten om het subtype te herkennen.

Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van een mogelijke besmetting bij mensen met een dierlijk griepvirus. Als artsen zo’n besmetting vermoeden bij een patiënt met griepachtige klachten is verder onderzoek nodig. Dat is ook het geval als een laboratorium bij een patiënt een type A griepvirus aantoont dat geen menselijk subtype is. Dat onderzoek gebeurt bij het Nationaal Influenza Centrum (het RIVM en Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)), dat alle menselijke en dierlijke griepvirussen kan onderscheiden.

Abstract

Type A and B influenza viruses can cause severe disease in humans. The type A influenza virus has many subtypes, which also infect birds and swine. In the Netherlands, what are known as ‘medical microbiology laboratories’ test whether people are infected with an influenza virus. This provides insight into the amount of people infected and whether they were infected by type A or B influenza virus.

The H5 subtype of type A caused a worldwide outbreak of bird flu in 2022, the largest since 2003. The H5 subtype also infected a growing number of mammals, raising the concern about a growing possibility that this virus subtype can infect humans (zoonosis). The same concern exists about swine influenza viruses. The chance of zoonosis might increase further when avian and swine influenza viruses mix with each other. A zoonosis like that could potentially lead to a pandemic. That is why an external quality assessment (EQA) has been carried out to investigate whether the laboratories can detect bird and swine influenza viruses. Fifty laboratories in the Netherlands, Aruba, Bonaire and Curaçao participated.

All laboratories have at least one routine test with which they were able to identify animal influenza viruses in the EQA as a type A influenza virus. A number of these tests identified the subtype of the human viruses, but most did not identify the subtype of the avian and swine viruses. Using additional tests, four laboratories identified the H5 subtype of avian influenza viruses. A number of laboratories reported that they are able to perform non-routine tests to identify the subtype.

It is important that medical doctors are aware of the possibility of humans getting infected by an animal influenza virus. If they suspect such an infection in a patient with influenza-like symptoms, further investigation is needed. That is also the case if a laboratory detects a type A influenza virus in a patient that is not of a human subtype. This investigation is conducted by the National Influenza Centre (RIVM and Erasmus MC), which can discriminate between all human and animal influenza viruses.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
983 kb