Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan het verkeer en vervoer of aan activiteiten buitenshuis. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS om inzichtelijk te maken welke maatregelen de maatschappelijke participatie daadwerkelijk bevorderen. 'Meedoen' is zowel voor de samenleving in zijn geheel als voor het individu van belang. Gekeken is welke maatregelen lokaal worden genomen, omdat steeds meer taken op dit vlak van de rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld. Voor de inventarisatie zijn 24 maatregelen vanuit de fysieke en sociale omgeving beschreven. Voorbeelden vanuit het fysieke domein zijn maatregelen die erop gericht zijn om vervoersproblemen te verminderen, toegankelijkheid van ontoegankelijke woningen/gebouwen te verbeteren en belemmeringen in de woonomgeving te verminderen. Vanuit het sociale domein gaat het om maatregelen die financiƫle drempels wegnemen, een sociaal netwerk stimuleren, begrip en acceptatie vergroten, en kennis over het aanbod aan sport- en vrije tijdsactiviteiten verbeteren. Over de effecten van deze maatregelen blijkt echter nog weinig bekend te zijn in de literatuur. Uit navraag bij experts blijkt dat de meningen over effecten en haalbaarheid divers zijn. Wel zijn enkele factoren te benoemen die de haalbaarheid van de geselecteerde maatregelen bevorderen of belemmeren. Bevorderende factoren zijn onder andere: een structurele financiering, de wensen van de doelgroep betrekken bij de ontwikkeling van beleid, en de mate waarin de maatregel aansluit bij bestaand beleid. Belemmerende factoren zijn onder andere: (angst voor) hoge kosten, onjuiste afbakening van de doelgroep van de maatregel, en een risico dat mensen afhankelijk worden gemaakt maken van hulp door de maatregel aan te bieden.

Abstract

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has made an exploratory survey of the environmental measures that are in place for encouraging adults with a chronic or physical disability to maintain participation in their social environment. This refers, for example, to people being in traffic and utilizing transport or to activities that take place outside the home. The report was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) in order to gain insight into which measures actually promote social participation. 'Joining in' is a term that is both valuable for the individual and for the whole of society. The report looked at which measures are taken at local level, because more and more tasks of this kind are being transferred from the government to local authorities.

For the current report, 24 health measures taken from both the physical and social environment were documented. Examples taken from the physical territory are those measures aimed at reducing transport problems, improving the accessibility of inaccessible homes and buildings and reducing obstacles found in people's living environment. Measures taken in the social territory are removing financial barriers, stimulating social networks, increasing understanding and acceptance, and improving people's knowledge of the sport and leisure activities that are available to them.

There is still little recorded in the literature of the effects that these measures have. Experts who were asked for their opinion on this subject said that the effects and feasibility of such measures are diverse. There are however, a few factors that can be named that promote or obstruct the feasibility of the measures selected for this report. Promotional factors include the following: structural funding, involving people from the target group (what they want) in policy development, and the degree to which the measure links up with existing policy. Obstructing factors include: fear of high costs, unjustified delimitation of the target group for a measure, and a risk that people may become dependent on help by making the measure available.

Overig

Grootte
457KB