Records of and annoyance from Low-frequency Sound or from hearing humming sounds in the Netherlands

Records of and annoyance from Low-frequency Sound or from hearing humming sounds in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

De laatste jaren is er meer aandacht voor laagfrequent geluid en het horen van een hinderlijke bromtoon, en mogelijke gezondheidseffecten daarvan. Hinder is meestal een van de eerste reacties op dit type geluid en gaat vaak samen met secundaire effecten als hoofdpijn, concentratieproblemen, hartkloppingen en slaapproblemen. Aangetoonde effecten van laagfrequent geluid zijn hinder en slaapverstoring. Het aantal klachten dat aan blootstelling aan laag frequent geluid wordt toegeschreven, lijkt toe te nemen, net als de bezorgdheid erover. Niet alleen in Nederland maar ook elders. Het is echter niet mogelijk precies aan te geven hoeveel mensen last hebben van laag frequent geluid. Dat komt onder andere doordat er niet systematisch onderzoek naar wordt gedaan. Zo is het in veel gevallen niet mogelijk om een duidelijke bron van laag frequent geluid aan te wijzen en het effect op het welzijn en de gezondheid van mensen te duiden. Bovendien denken mensen soms last te hebben van dit type geluid, maar is dat niet altijd de bron. Ook lijken er sterke verschillen in de mate van hinder te bestaan tussen steden, regio's en buurten. Laag frequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriƫle installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer. Door geluidsisolerende maatregelen om luidere geluiden te bestrijden, zoals stil wegdek en geluidschermen, wordt laag frequent geluid meer gehoord. Volgens voorlopige schattingen is ongeveer twee procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder ernstig gehinderd door laagfrequent geluid. Het RIVM beveelt aan om het probleem voor potentiƫle bronnen, zoals wegverkeer, ventilatie- en koelingssystemen en warmtepompen, systematischer te onderzoeken. Vanwege de sterke verschillen tussen buurten en regio's zou dit op een standaard manier en minstens op wijkniveau moeten gebeuren. Door toekomstige ontwikkelingen is het mogelijk dat laag frequent geluid toeneemt. Te denken valt aan een toenemend gebruik van mechanische ventilatie, warmtepompen en koeling systemen vanwege klimaatverandering en de energie transitie. Het RIVM raadt daarom aan deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

Abstract

In recent years, there has been an increasing focus on low-frequency sound and hearing a bothersome humming noise as well as the potential health effects associated with such sounds. One of the first reactions to this kind of sound is that it is felt to be annoying, and this is often accompanied by secondary effects such as headaches, difficulties in concentrating, heart palpitations, and difficulties sleeping. Annoyance and sleep disturbance are proven effects of low-frequency sound. The number of complaints that are attributed to exposure to low-frequency sound as well as the level of concern in that regard seems to be on the rise, not only in the Netherlands but also elsewhere.

However, it is not possible to determine exactly how many people are bothered by low-frequency sound, among other things because no systematic research has been carried out in that regard. In many cases, it is not possible to clearly identify a source of low-frequency sound and to determine its effect on human well-being and health. In addition, people sometimes think they are bothered by this type of sound whereas that is not always not the source. Large differences also seem to exist with regard to the degree of annoyance experienced between different cities, regions, and localities.

Low-frequency sounds occur quite frequently in day-to-day life and are produced by natural sources as waves and the wind, as well as by human activities such as industrial installations, domestic appliances, and road traffic. Noise-insulating measures aimed at combating louder sounds, such as 'quiet road surface' and noise barriers, also result in low-frequency sounds being heard more often.

According to provisional estimates, approximately 2% of the Dutch population 18 years and older suffers high annoyance due to low-frequency sound. RIVM recommends carrying out a more systematic investigation of this issue with regard to potential sources such as road traffic, ventilation and cooling systems, and heat pumps. Due to the large differences between different localities and regions, this would have to be carried out in a standardised manner and at least at the level of specific localities or neighbourhoods. It is possible that the incidence of low-frequency sound increases as a result of future developments. One such development could be an increasing use of mechanical ventilation, heat pumps and cooling systems as a result of climate change and the energy transition. RIVM therefore recommends keeping a close watch on such developments.

Overig

Grootte
372KB