Health indicator method report : Clean Air Agreement

Health indicator method report : Clean Air Agreement

Go to abstract

Samenvatting

Luchtvervuiling heeft invloed op de gezondheid van de burger. Tot voor kort vormden Europese normen de basis voor het luchtbeleid in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat blootstelling aan concentraties vervuilende stoffen onder de normen ook gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Om die reden wil de rijksoverheid de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. In het Schone Lucht Akkoord worden hiervoor extra maatregelen opgenomen. Het doel is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Het akkoord is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid en een groot aantal provincies en gemeenten. Het RIVM heeft gezondheidsindicatoren ontwikkeld waarmee het rijk, provincies en gemeenten hun ambitie om met luchtkwaliteitsbeleid de gezondheid te verbeteren, kunnen berekenen. De gezondheidsindicatoren geven ook aan in welke sectoren of gebieden extra luchtkwaliteitsmaatregelen mogelijk zijn om de gewenste gezondheidswinst in hun regio te bereiken. De gezondheidsindicatoren zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontwikkeld. Het RIVM beschrijft in dit rapport wat de wetenschap onder milieu-gezondheidsindicatoren verstaat. Ook geeft het aan hoe de gezondheidsindicatoren zijn ontwikkeld. Daarna wordt het rekensysteem stap voor stap uitgelegd en worden de resultaten met enkele voorbeelden voor Nederland voor 2016 en 2030 geïllustreerd. Ten slotte wordt dieper ingegaan op de keuzes die bij de ontwikkeling van de indicatoren zijn gemaakt, en volgen enkele aanbevelingen.

Abstract

Air pollution affects the health of citizens. Until recently, Dutch air policy was based on European standards but it has now become clear that even exposure to concentrations of pollutants below these standards can cause health effects among the general public. The Dutch government is therefore committed to improving the air quality in the Netherlands. The Clean Air Agreement contains additional measures to this end. The objective is to reduce damage to health due to air pollution by 2030. The agreement is a partnership between the government and numerous provinces and municipalities.

RIVM has developed health indicators that can be used in calculations to enable these parties to improve public health through air quality policy. The health indicators also indicate the sectors or areas in which additional air quality measures can be introduced to achieve the desired health benefits in their regions. The Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) commissioned the development of these health indicators.

In this report, RIVM describes what science means by environmental health indicators and explains how the health indicators were developed. The calculation method is subsequently explained step by step and the results are illustrated by a few examples for the Netherlands for 2016 and 2030. Finally, the choices made in developing the indicators are discussed in detail and several recommendations made.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1270 kb