Methodiek om Industriele emissies naar lucht te berekenen van de sectoren Energie, Industrie en Afval

Methodiek om Industriele emissies naar lucht te berekenen van de sectoren Energie, Industrie en Afval

Go to abstract

Samenvatting

Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen door de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking (ENINA) worden uitgestoten naar de lucht. Het gaat om alle stoffen die in de Emissieregistratie voorkomen en voor deze sectoren moeten worden gerapporteerd. Denk aan broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die grootschalige luchtverontreiniging veroorzaken. Het RIVM heeft de methoden waarmee de uitstoot wordt berekend, geactualiseerd en beschreven. De methoden worden elk jaar bijgesteld volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten. De emissieberekeningen worden uitgevoerd op basis van internationale richtlijnen. De emissiegegevens zijn openbaar via de website emissieregistratie.nl. De gegevens worden gebruikt voor de rapportages die vanwege internationale verdragen verplicht zijn, zoals het verdrag van Parijs, de EU Europese Unie (Europese Unie)-Emissieplafonds (NEC national emission ceiling (national emission ceiling)-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary air Pollution (Convention on Long-Range Transboundary air Pollution)). De rapportage is ook de basis voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) valideren.

Abstract

Every year, the Netherlands reports, both nationally and internationally, on the quantities of substances that are emitted to the air by the industry sector and energy generation and waste processing sector (ENINA). This entails all the substances that are listed in the Netherlands Pollutant Emission Register and must be reported for these sectors, including greenhouse gases, acidifying substances and substances that cause large-scale air-pollution.

RIVM has updated and described the methods with which the emissions are calculated. These methods are adjusted every year according to the most recent scientific insights. Emission estimates are performed based on the international guidelines.

The emission data is available to the public via the website emissieregistratie.nl. It is used for reports that are mandatory under international treaties such as the Paris Agreement, the EU Emission ceilings (NEC Directive) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). These reports also form the basis for the international reviewers who validate the Dutch reports to the EU and UN.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM