Methode om emissies door productgebruik te berekenen

Methode om emissies door productgebruik te berekenen

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM beschrijft de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie berekent welke en hoeveel verontreinigende stoffen in de lucht terechtkomen door het gebruik van producten. Het gaat hier bijvoorbeeld om oplosmiddelen uit cosmetica, luchtverfrissers, spuitbussen, verf, en stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout en het afsteken van vuurwerk. Met deze beschrijving wordt de gerapporteerde uitstoot onderbouwd.

Nederland rapporteert jaarlijks volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. Dat is verplicht vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP).

Deze rapportage is bedoeld voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

RIVM describes the updated methods with which the Netherlands' Emission Registration calculates which pollutants and which quantities of pollutants end up in the air due to the use of products. Examples of such products include solvents from cosmetics, air fresheners, aerosols, paints, and substances released when burning wood and setting off fireworks. This description is used to substantiate the reported emissions.

The Netherlands publishes annual reports, prepared in accordance with the most recent scientific insights, on the emission of greenhouse gases, acidifying substances, and substances related to large-scale air-pollution. The Netherlands is obligated to do so under international treaties such as the Kyoto Protocol, the EU Emission ceilings (NEC Directive), and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP).

This report is intended for the international reviewers who validate the Dutch reports to the EU and UN.

Publisher

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1300 kb