Methodiek om de uitstoot te berekenen van stoffen bij het gebruik van producten voor consumenten, bouw en diensten

Methodiek om de uitstoot te berekenen van stoffen bij het gebruik van producten voor consumenten, bouw en diensten

Go to abstract

Samenvatting

Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal welke verontreinigende stoffen in de lucht terechtkomen door het gebruik van producten. Het gaat bijvoorbeeld om oplosmiddelen uit cosmetica, luchtverfrissers, spuitbussen, verf, en stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout en het afsteken van vuurwerk.

De Emissieregistratie berekent op basis van internationale richtlijnen voor de relevante stoffen hoeveel ervan in de lucht vrijkomt. Het RIVM heeft nu de methoden die de Nederlandse Emissieregistratie gebruikt, geactualiseerd en beschreven. De methoden worden elk jaar bijgesteld volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

De emissiegegevens zijn openbaar via de website emissieregistratie.nl. De gegevens worden gebruikt voor de rapportages die vanwege internationale verdragen verplicht zijn, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Deze rapportage vormt ook de basis voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

Every year, the Netherlands reports, both nationally and internationally, on the pollutants that are released into the air due to the use of products. These pollutants include solvents from cosmetics, air fresheners, aerosols, paints and the substances released when wood is burned and fireworks set off.

For the Emission Inventory, emissions from product use are estimated based on the international guidelines. RIVM has now updated and described the methods used by the Netherlands Pollutant Emission Register. These methods are adjusted every year according to the most recent scientific insights.

The emission data is available to the public via the website emissieregistratie.nl. It is used for reports that are mandatory under international treaties such as the Kyoto Protocol, the EU Emission ceilings (NEC Directive) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). These reports also form the basis for the international reviewers who validate the Dutch reports to the EU and UN.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1689 kb