Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM beschrijft in deze technische rapportage de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking. Nederland is vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), verplicht om steeds volgens de meest actuele wetenschappelijk inzichten te rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. Met deze beschrijving wordt de gerapporteerde uitstoot onderbouwd. Doelgroep voor deze rapportage zijn de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

In this technical report RIVM describes the updated methods that The Netherlands Pollutant Release and Transfer Register uses to calculate the emissions of contaminated substances into the air from the Industry, Energy Generating and Waste Processing sectors.

Due to international treaties, such as the Kyoto protocol, the EU Emissions Ceiling (NEC Directive) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), the Netherlands is obliged to always report in accordance with the most recent scientific insights regarding the emission of greenhouse gases, acidifying pollutants and substances related to large-scale air pollution. This description is used to substantiate the reported emissions.

This report is targeted at the national and international reviewers that validate Dutch reports to the EU and UN.

Overig

Grootte
2.16MB