Methodiek om emissies naar lucht te berekenen van de transportsector

Methodiek om emissies naar lucht te berekenen van de transportsector

Go to abstract

Samenvatting

Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de sector transport uitstoot naar de lucht. Het gaat om alle stoffen die in de Emissieregistratie voorkomen en voor deze sectoren moeten worden gerapporteerd. Denk aan broeikasgassen en stoffen die grootschalige luchtverontreiniging veroorzaken.

Het RIVM actualiseert en beschrijft elk jaar de methoden waarmee de uitstoot wordt berekend. De methoden worden elk jaar bijgesteld volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten. De emissieberekeningen worden uitgevoerd op basis van internationale richtlijnen.

De emissiegegevens zijn te vinden op www.emissieregistratie.nl. De gegevens worden gebruikt voor de rapportages die vanwege internationale verdragen verplicht zijn. Zoals het verdrag van Parijs, de EU Europese Unie (Europese Unie)-Emissieplafonds (NEC national emission ceiling (national emission ceiling)-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary air Pollution (Convention on Long-Range Transboundary air Pollution)). De rapportage is ook de basis voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de Europese Unie en Verenigde Naties goedkeuren.

Abstract

Every year, the Netherlands provides national and international reports on the emissions released into the air by the transport sector. This includes all substances listed in the Netherlands’ Emission Registration (Emissieregistratie) that require reporting for these sectors, such as greenhouse gases and substances contributing to significant air pollution.

RIVM updates and outlines the methods used to calculate emissions annually. These methods are refined each year based on the latest scientific insights and are conducted in compliance with international guidelines.

Emission data can be found at www.emissieregistratie.nl. These data are utilised for obligatory reporting under international agreements like the Paris Agreement, the EU Emission Ceilings Directive (NEC Directive) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Furthermore, these reports serve as the foundation for international reviewers tasked with approving Dutch reports for the European Union and the United Nations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM