Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum op de laatste pagina d.d. 24-07-2013 Onderbouwing van de normstelling voor Campylobacter op kippenvlees Campylobacter-bacteriën zijn een van de belangrijkste veroorzakers van voedselinfecties in Nederland. Ongeveer 30 procent van alle ziektegevallen door Campylobacter wordt toegeschreven aan besmet kippenvlees. Het gaat dan vooral om kruisbesmetting in de keuken van rauw kippenvlees met producten die onverhit worden gegeten, zoals salades, en, in mindere mate, om onvoldoende verhitting van het vlees. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat een groot deel van deze ziektegevallen kan worden vermeden als het aantal bacteriën op kippenvlees tijdens de productiefase kan worden teruggebracht. De laatste jaren is er meer aandacht voor de hygiëne in de volledige productieketen, waaronder in de slachthuizen. In dat verband wil de overheid een maximum te stellen aan het aantal Campylobacter bacteriën per hoeveelheid geslacht vlees, een 'proceshygiëne criterium'. Als in een slachthuis regelmatig hogere concentraties worden aangetroffen, is het verplicht om hygiënische maatregelen in het productieproces te nemen. In dat verband heeft het RIVM onderzocht welke resultaten verschillende criteria (strengere en soepelere) opleveren, zowel met het oog op de volksgezondheid als op de kosten voor de pluimvee-industrie. Met een grenswaarde van 1000 Campylobacter bacteriën per gram zou het aantal ziektegevallen met twee-derde worden gereduceerd. De kosten die de pluimvee-industrie zal moeten maken voor de te nemen maatregelen (naar schatting 2 miljoen euro per jaar) zijn veel lager dan de kosten van ziekte (circa 9 miljoen euro per jaar).

Abstract

This report contains an erratum on the last page d.d. 24-07-2013
Substantiation of the standards for Campylobacter on chicken meat

Campylobacter bacteria are among the most important causes of foodborne disease in the Netherlands. Approximately 30 per cent of all cases of illness are attributed to the consumption and preparation of broiler chicken meat.

This mainly concerns cross-contamination in the kitchen from chicken meat to product that are consumed raw, like salads, and to a lesser extent under cooked meat. Research by RIVM has shown that a large point of these illnesses can be prevented if the number of bacteria on chicken meat after industrial production is reduced.

Recently there is increased attention for hygiene in the farm to fork production check including slaughterhouses. In this context, the Dutch government intends to limit the level of Campylobacter bacteria on chicken meat, a so-called process hygiene criterion. If higher levels are repeatedly found, the slaughterhouse needs to improved processing hygiene RIVM has evaluated the impact of different (more or less stringent) criteria, both on public health and on the costs for the poultry industry.

A critical limit of 1000 Campylobacter bacteria per gram would reduce the number of human disease cases by two-thirds. The costs to the poultry industry to meet this criterion (estimated at 2 million euro per year) are considerably lower than the averted costs of illness (approximately 9 million euro per year).

Resterend

Grootte
519KB