Microbiological risk assessment of the egg production chain : Background study to provide input for a comprehensive risk assessment of the egg production chain by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Microbiological risk assessment of the egg production chain : Background study to provide input for a comprehensive risk assessment of the egg production chain by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Go to abstract

Samenvatting

Eieren en de producten waarin ze worden verwerkt, kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers, vooral bacteriën, waardoor mensen er ziek van kunnen worden. Elke schakel in de keten, van boerderij tot bord, kan bijdragen aan dit risico. Het RIVM heeft daarom op een rij gezet hoeveel mensen er ziek van worden, welke risico's er per onderdeel van de keten zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico's te verkleinen. Dit levert input voor een integrale risicobeoordeling van de eierketen door de NVWA. De eieren die in Nederland worden gegeten, worden grotendeels gelegd door Nederlandse kippen. Een deel wordt geïmporteerd, onder andere eieren die in de eiproductenindustrie worden verwerkt. De omvang van de sector is aanzienlijk: jaarlijks worden er ruim 10 miljard consumptieeieren geproduceerd en worden er ruim 3 miljard in Nederland geconsumeerd. Tweederde van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland. Het risico voor de consument wordt mede bepaald door de manier waarop hij met eieren omgaat. Een goede hygiëne bij het gebruik van eieren thuis verkleint dit risico aanzienlijk. Ook is het belangrijk om eieren en gerechten waarin ze rauw worden verwerkt, goed te verhitten. Ongeveer drie procent van het aantal mensen dat ziek wordt van ziekteverwekkers die ze via voedsel binnenkrijgen, kan worden toegeschreven aan de consumptie van besmette eieren en producten waarin ze zijn verwerkt. Voedselinfecties door eieren worden voornamelijk veroorzaakt door een besmetting met de Salmonellabacterie (vooral de Salmonella Enteritidis). Dankzij maatregelen die in de afgelopen jaren in de pluimveesector zijn genomen, is het aantal infecties door besmette eieren afgenomen. Desondanks vormen eieren samen met varkensvlees nog steeds de grootste bron van Salmonellainfecties bij de mens. In verschillende schakels van de eierketen zijn maatregelen mogelijk om de microbiologische risico's verder te beheersen. Zo kunnen bestaande maatregelen worden aangescherpt, zoals de Salmonella-monitoring en hygiënemaatregelen in de productieketen. Daarnaast is een goede opleiding van het management en kennis van regelgeving belangrijk. Om het risico van grotere besmettingsrisico's door schaalvergroting te beperken is het van belang dat deze samengaat met modernisering en beter opgeleide werknemers.

Abstract

Both eggs and products containing egg are susceptible to contamination with pathogens, mainly bacteria, which can cause disease in humans. Each link in the production and supply chain, from farm to fork, can contribute to this risk. RIVM has therefore estimated how many people become ill due to the contamination of eggs or products containing egg, which risks affect each part of the chain, and what measures can be taken to reduce those risks. This will provide input for a comprehensive risk assessment of the egg production chain by the NVWA.

The eggs that are consumed in the Netherlands are laid mainly by Dutch chickens. A part is imported, including eggs that are processed in the egg products industry. The size of the sector is considerable: every year more than 10 billion eggs are produced for consumption and more than 3 billion are consumed in the Netherlands. Two-thirds of the eggs produced in the Netherlands are exported, mainly to Germany.

The risks to consumers are partly determined by the way the eggs are handled. Good hygiene when using eggs at home significantly reduces these risks. It is also important to heat eggs and food containing raw egg. About three percent of cases of illness due to pathogens ingested from food can be attributed to the consumption of contaminated eggs or products that contain eggs. Food infections caused by eggs are mainly caused by infection with Salmonella bacteria (especially Salmonella Enteritidis). Thanks to measures implemented in the poultry sector in the past years, the number of infections due to contaminated eggs has been reduced. Nonetheless, eggs and pork remain the main source of Salmonella infections in humans.

Throughout the various links of the egg production chain, measures could be taken to further control the microbiological risks. For example, existing measures could be tightened, such as Salmonella monitoring and hygiene measures in the production chain. Good management training and knowledge of regulations are also important. In order to limit the risk of larger-scale contamination due to the upscaling of farms, it is important that this is accompanied by modernisation and better trained employees.

Overig

Grootte
1.47MB