Go to abstract

Samenvatting

De overheid wil bij haar aanbestedingen rekening houden met de duurzaamheid van in te kopen producten, diensten en werken. Hiervoor zijn onder andere per productgroep eisen opgesteld waar inkopen van de overheid minimaal aan moeten voldoen om het predicaat 'duurzaam' te krijgen. Toepassen van deze eisen leidt tot milieuwinst voor de helft van de productgroepen. Het gaat om vermeden CO2-uitstoot, vermeden uitstoot van toxische stoffen en vermeden gebruik van grondstoffen. De vermeden CO2-uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door ambitieuze minimumeisen voor twee productgroepen, namelijk gas- en elektriciteitsgebruik. Dit blijkt uit een quick-scan van het RIVM die in verband met de evaluatie van het Rijksbeleid voor duurzaam inkopen is uitgevoerd. Hiertoe zijn de minimumeisen onder andere vergeleken met bestaande regelgeving in Nederland en Europa en het gemiddelde aanbod op de markt van de verschillende productgroepen. De analyse laat zien dat de eisen per productgroep kunnen leiden tot flinke milieuwinst. Bij de andere helft van de productgroepen leveren de eisen geen milieuwinst op. De belangrijkste reden hiervoor is dat een groot deel van de minimumeisen relatief snel 'veroudert'. Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in de markt en de EU-regelgeving regelmatig sneller gaan dan de mate waarin de minimumeisen worden aangescherpt. Het RIVM doet aanbevelingen waarmee meer milieuwinst kan worden geboekt met het breed toegepaste instrumentarium voor duurzaam inkopen. Eisen kunnen bijvoorbeeld op relatieve wijze worden geformuleerd, zoals dat bij het energielabel voor auto's gebeurt. Ook kan de focus meer verschuiven naar het gebruik van prestatiebelonende gunningscriteria in plaats van alleen toetsing aan de minimumeisen.

Abstract

The Dutch government has the ambition to make its procurement sustainable. Therefor sustainability criteria are developed and maintained for thirty-six product groups. The criteria of half of the product groups are expected to result in less pressure on the environment. Namely, less emissions of CO2, less toxic pressure or less use of resources and energy. This is a result of a quick-scan of the RIVM as part of the evaluation of sustainable procurement by the Dutch government. It shows that the criteria can lead to significant reduction of environmental pressure. However, criteria belonging to half of the product groups do not lead to environmental profit. This is partly caused by developments in the market and in EU legislation, that became more ambitious than the criteria. The RIVM does several recommendations with which more environmental profit can be realised, applying the widely implemented sustainable procurement criteria. For example, criteria can be set on in a relative manner. The energy label for cars is a good example of how that works. Also, the focus can be directed more to ambitious 'rewarding criteria', instead of the present main focus on 'knock out criteria'.

Resterend

Grootte
312KB