Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport 2011-2014 : Methoden en procedures

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport 2011-2014 : Methoden en procedures

Go to abstract

Samenvatting

Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011-2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbouwpraktijk. Het meetnet vervult daarmee een rol in de verantwoording en evaluatie van de Nederlandse Meststoffenwet, de Europese Nitraatrichtlijn en de Nederlandse derogatie op de Nitraatrichtlijn. Derogatie houdt in dat Nederland, onder voorwaarden, toestemming heeft om meer stikstof met dierlijke mest uit te rijden dan regulier is opgenomen in de Europese nitraatrichtlijn. Een van de voorwaarden is dat de effecten van de een hogere hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest worden gemonitord. In de onderzoeksperiode zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om het meetnet te optimaliseren en af te stemmen op de veranderende omstandigheden. Alle relevante wijzigingen zijn in dit rapport vastgelegd, zodat de gebruikte meetmethoden voor iedereen inzichtelijk blijven. In het LMM werken Wageningen Economic Research (voorheen het LEI Wageningen UR) en het RIVM samen om informatie te verzamelen over de landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven in Nederland. Wageningen Economic Reseach verzamelt financiële, economische en milieudata van ongeveer 450 landbouwbedrijven. Het RIVM meet de kwaliteit van het grondwater, bodemvocht, slootwater en/of drainagewater op deze bedrijven. De deelnemende bedrijven zijn een representatieve steekproef van de Nederlandse landbouw, verdeeld over grondsoortregio's (zand, klei, veen en löss) en bedrijfstypen (melkvee-, akkerbouw-, hokdier- en overige bedrijven).

Abstract

This report describes the methods and procedures used by the Dutch Minerals Policy Monitoring Programme (LMM) in the years 2011-2014. The LMM provides information on the effects of Dutch minerals policy on agricultural practices and water quality. It plays a role in the accountability and evaluation of the Dutch Fertiliser Law, the European Nitrate Directive and the Dutch derogation of the Nitrate Directive. According to this derogation, the Netherlands has been granted permission under certain circumstances to apply more nitrogen via animal manure than is normally permitted by the Nitrate Directive. It is, however, under an obligation to monitor the effects of the application of larger amounts of nitrogen via animal manure.

Several changes were made in the years 2011-2014 to optimise the monitoring network and to adapt it to changing circumstances. The purpose of this report is to describe all the relevant changes in order to clarify the monitoring methods used.

The RIVM and Wageningen Economic Research (previously known as LEI Wageningen UR) cooperate in the LMM to collect information about agricultural practices and water quality on Dutch farms. Wageningen Economic Research collects financial, economic and environmental data on approximately 450 farms. The RIVM monitors the quality of groundwater, soil moisture, ditch water and/or drainage water on these farms. The participating farms are a representative random sample covering all the soil regions (sand, clay, peat, loess) and farm types (arable, dairy, industrial livestock and other).

Resterend

Grootte
4.64MB