Potential exposure to ionising radiation from uranium tiles in Dutch homes

Potential exposure to ionising radiation from uranium tiles in Dutch homes

Go to abstract

Samenvatting

In jarendertigwoningen kunnen keramische wandtegels zitten met uranium in de glazuurlaag. Ze zitten vooral op muren in entreehallen, trappenhuizen en portieken. Het uranium is aan de glazuurlaag toegevoegd om de tegels unieke kleuren te geven, bijvoorbeeld oranjerode tinten.

Uranium is radioactief en zendt ioniserende straling uit. In de buurt van uraniumtegels ontstaat daardoor een hoger stralingsniveau. Mensen die dicht bij deze tegels verblijven of ze bewerken, lopen hierdoor een wat hogere stralingsdosis op. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt deze extra dosis klein te zijn.

Iedereen staat dagelijks bloot aan ioniserende straling van natuurlijke stralingsbronnen, zoals bouwmaterialen, voedsel en kosmische straling. De gemiddelde dosis die een inwoner van Nederland aan al deze bronnen samen oploopt is ongeveer 1700 microsievert per jaar. De extra dosis door uraniumtegels (minder dan 100 microsievert) zou daar maximaal 6 procent aan toevoegen. Waarschijnlijk is de dosis in de praktijk nog lager dan uit dit onderzoek blijkt. Het RIVM heeft namelijk uit voorzorg de dosis berekend voor ongunstige scenario’s, bijvoorbeeld met lange verblijftijden in een hal.

Aanleiding voor dit onderzoek was de melding van een bezorgde bewoner van een jarendertigwoning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Deze persoon had zelf hogere stralingsniveaus in de hal en het trappenhuis gemeten. Het RIVM heeft de dosis berekend voor alleen deze woning met 44 uraniumtegels (elk van 15 cm bij 1 cm).

In de scenario’s is ook gekeken naar het radioactieve stof dat kan vrijkomen bij verbouwingen of het boren van een gaatje in een uraniumtegel. Ondanks de lage stralingsdosis raadt het RIVM mensen aan om ervoor te zorgen zo min mogelijk van dat stof in te ademen. Dat kan door een stofmasker te gebruiken, voor goede ventilatie te zorgen, en een stofzuiger bij het boorgat te houden.

De resultaten gelden voor woningen met het soort uraniumtegels uit de onderzochte woning. Voor Nederlandse woningen met andere soorten uraniumtegels zijn geen harde uitspraken te doen zonder verder onderzoek. Het RIVM verwacht niet dat de stralingsdoses daarin hoger zullen zijn. Het is niet bekend hoeveel woningen uraniumtegels hebben. Veel van deze tegels zijn vermoedelijk al tijdens verbouwingen verwijderd.

Abstract

Dutch homes built around the 1930s may have ceramic wall tiles containing uranium in their glaze. They are most likely to be found on walls in entrance halls, stairwells and porches. The uranium was added to the glaze to give the tiles unique colours, such as vivid shades of orange-red.

Uranium is radioactive and emits ionising radiation. This results in a higher radiation level near uranium tiles. Individuals staying in the vicinity of these tiles or working on them will incur a somewhat higher radiation dose as a result. Exploratory research by RIVM shows that this additional dose is small.

In daily life, everyone is exposed to ionising radiation from natural radiation sources, such as building materials, food and cosmic rays. The average dose an inhabitant of the Netherlands incurs from all these sources together is approximately 1700 microsieverts per year. The additional dose from uranium tiles (less than 100 microsieverts) would add less than 6 percent to that. In practice, the actual dose is probably even lower than this study shows. This is because, as a precaution, RIVM has calculated the dose for unfavourable scenarios, for example by assuming long residence times in the hall.

The reason for conducting this research was a notification to the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) by a concerned occupant of a 1930s house. The occupant had measured elevated radiation levels in the hall and stairwell. RIVM has calculated the individual dose caused by the 44 uranium tiles (each measuring 15 cm by 1 cm) in this house only.

During renovations or when a hole is drilled in a uranium tile, radioactive dust can be released. Scenarios that consider the inhalation of this dust are included in the calculations. Although the radiation dose is low, RIVM recommends minimising the inhalation of this dust. This can be achieved by wearing a dust mask, providing good ventilation, and keeping a vacuum cleaner near the drill hole.

The presented results apply to homes with the same type of uranium tiles as those in the investigated house. For Dutch homes with other types of uranium tiles, no firm conclusions can be drawn without further research. RIVM does not expect the radiation doses involved to be higher than those calculated in this study. It is unknown how many houses have uranium tiles. Many of these tiles have presumably been removed during renovations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2401 kb