Potential spread of legionella bacteria by air from waste water treatment plants: a case-control study

Potential spread of legionella bacteria by air from waste water treatment plants: a case-control study

Go to abstract

Samenvatting

Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Het RIVM heeft met een rekenmodel geschat hoeveel hele kleine waterdruppels (aerosolen) met legionellabacteriën zich vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) via de lucht verspreiden. Vergeleken met mensen zonder longontsteking door Legionella bleken de patiënten aan meer aerosolen van AWZI's te zijn blootgesteld. Dit is een aanwijzing dat deze aerosolen in de afgelopen jaren deze vorm van longontsteking hebben veroorzaakt.

Deze resultaten geven nog niet aan wélke AWZI's legionellabacteriën verspreiden via aerosolen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Zo is een actueel overzicht met meer details nodig van de AWZI's in Nederland, en eventuele andere bronnen. Ook is meer inzicht nodig in hoe waterdruppels met legionellabacteriën ontstaan en zich via de lucht verspreiden. Dit geldt ook voor de vraag hoe Legionella overleeft onder verschillende weersomstandigheden.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM voor het eerst het luchtverspreidingsmodel OPS gebruikt om de concentratie aerosolen met Legionella te berekenen. Het model lijkt geschikt om de mate waarin aerosolen zich verspreiden vanuit AWZI's te berekenen.

Tussen 2013 en 2018 is het aantal gemelde patiënten in Nederland met een longontsteking door Legionella bijna verdubbeld. In 2017 en 2018 bleek een aantal patiënten te zijn besmet door blootstelling aan legionellabacteriën van twee AWZI's in Boxtel en Son. Voor de meeste patiënten die in Nederland besmet raken blijft onduidelijk via welke bron ze besmet zijn, ondanks pogingen van de GGD om die te vinden. Dit onderzoek hoopt eraan bij te dragen de bron te herleiden, en zo te voorkomen dat er meer mensen ziek van worden.

Abstract

Legionella bacteria can spread via the air and cause pneumonia if people inhale them. RIVM has used a calculation model to estimate how many miniscule water droplets (aerosols) with legionella bacteria spread via the air from waste water treatment plants (WWTPs). Compared with people who had not contracted pneumonia due to legionella bacteria, patients with an infection had been exposed to more aerosols from WWTPs. This is an indication that these aerosols caused this form of pneumonia in the preceding years.

These results do not show precisely which WWTPs spread legionella bacteria via aerosols. Further investigation is required in this regard. An up-to-date overview with more data regarding the WWTPs in the Netherlands and any other potential sources would be extremely useful. We also need more insight about how aerosols with legionella bacteria form and spread via the air as well as how legionella bacteria survive under different weather conditions.

For this research, RIVM used the Operational Priority Substances (OPS) atmospheric dispersion model for the first time to calculate the concentration of aerosols with legionella bacteria. The model appears suitable for calculating the extent to which aerosols spread from WWTPs.

The number of patients with pneumonia caused by legionella bacteria reported in the Netherlands almost doubled between 2013 and 2018. In 2017 and 2018, it was shown that a number of patients had been infected due to exposure to legionella bacteria from two WWTPs in Boxtel and Son. However, the sources of infection of most patients who become infected in the Netherlands remain unclear despite the best efforts of the Municipal Health Service to find them. It is hoped that this research will help track down the sources of this disease and thus prevent more people from becoming ill.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1654 kb