Monitor Solid Start 2023

Monitor Solid Start 2023

Go to abstract

Samenvatting

De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien gezond op in een veilige en beschermde omgeving. Maar niet alle kinderen. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is in september 2018 het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ begonnen om meer kinderen een goede start te geven. Gemeenten en zorgverleners kunnen hiermee initiatieven opzetten om ouders vóór, tijdens, en na de zwangerschap te ondersteunen. Het RIVM volgt sinds 2019 in hoeverre gemeenten zulke initiatieven hebben opgezet en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt.

De monitor Kansrijke Start van 2023 laat zien dat steeds meer gemeenten aandacht besteden aan een goede start van een kind. In 2023 had 62 procent van de gemeenten een ‘lokale coalitie’, ongeveer 15 procent meer dan in 2022. In lokale coalities werken professionals uit alle betrokken ‘domeinen’ samen, zoals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten. Deze partijen werken steeds beter samen, waardoor ze snel naar elkaar kunnen doorverwijzen. Dit is belangrijk om problemen vroeg te signaleren en (aanstaande) ouders te kunnen ondersteunen.

Ook heeft meer dan de helft van de gemeenten een plan van aanpak Kansrijke Start gemaakt. Verder bieden ze steeds meer initiatieven aan, zoals Nu Niet Zwanger, VoorZorg en CenteringZwangerschap.

Dit keer was er in de monitor extra aandacht voor (aanstaande) ouders en kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven, zoals armoede. Het vermoeden dat deze kinderen een minder goede start hebben dan kinderen die niet in armoede opgroeien, is nu met cijfers onderbouwd. Gezinnen in een kwetsbare situatie maken bijvoorbeeld minder vaak gebruik van kraamzorg. Ook worden kinderen in kwetsbare situaties vaker te vroeg geboren of hebben ze een laag geboortegewicht.

Het is nog niet duidelijk of de gezondheid van kinderen door Kansrijke Start verbetert. Gezondheid hangt van veel zaken af en het kost tijd voordat maatregelen effect hebben.

Abstract

Most children in the Netherlands are born healthy and grow up healthy in a safe and protected environment. However, this does not apply to all children. In September 2018, the Ministry of Health, Welfare and Sport launched the Solid Start action programme (in Dutch: actieprogramma Kansrijke Start) to provide more children a good start in life. The programme helps municipalities and care providers to set up initiatives that support parents before, during and after pregnancy. Since 2019, RIVM has been monitoring the extent to which municipalities have set up such initiatives and how the health of young children is developing.

The 2023 Monitor shows that more and more municipalities are paying attention to giving children a proper start in life. In 2023, 62 per cent of municipalities had organised a ‘local coalition’, which is about 15 per cent more than in 2022. Local coalitions see professionals from all relevant ‘domains’, such as from maternity care, youth healthcare and municipalities, working together. This allows them to refer children to each other more quickly, which is important in order to identify problems early on and be able to support existing or expectant parents. More than half of the municipalities have also drawn up a
Solid Start action plan and offer an increasing number of initiatives, such as Not Pregnant Now (in Dutch: Nu Niet Zwanger), PreCare (VoorZorg) and CenteringPregnancy (CenteringZwangerschap).

This time, the Monitor paid extra attention to (expectant) parents and children living under difficult circumstances, such as poverty. The assumption that these children have a poorer start than children who do not grow up in poverty, has now been substantiated with figures. For instance, families in vulnerable situations are less likely to use postpartum care. Children in vulnerable situations are also more likely to be born prematurely or have a low birth weight.

It is currently not yet clear whether children’s health is improving because of Solid Start, as health depends on many things and it takes time for measures to take effect.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1885 kb