Mental health monitor. Recommendation for monitoring mental health in support of national and local health policy

Mental health monitor. Recommendation for monitoring mental health in support of national and local health policy

Go to abstract

Samenvatting

Voor het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is een advies gemaakt om de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking door de jaren heen te volgen. Naast de hele bevolking is er aandacht voor specifieke groepen: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, studenten, werkenden en mensen in een lage sociaaleconomische positie. Ook gaat deze monitor over oorzaken van mentale gezondheid en de gevolgen ervan.

Aanleiding voor de monitor is de landelijke aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van het ministerie van VWS om de mentale gezondheid te verbeteren. VWS wil de informatie die de monitor oplevert gebruiken om te zien hoe mentale gezondheid zich ontwikkelt. Het advies is geschreven door het RIVM, Trimbos-instituut, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut.

De onderzoekers stellen 18 ‘indicatoren’ voor waarmee ontwikkelingen in de mentale gezondheid van de algemene bevolking en de specifieke groepen in de tijd zijn te volgen. Indicatoren gaan bijvoorbeeld over psychische klachten, veerkracht en levenstevredenheid. Over de mentale gezondheid van kinderen blijkt weinig of geen informatie beschikbaar.

Oorzaken van mentale gezondheid die een plek in de monitor krijgen zijn onder andere bestaanszekerheid, kwaliteit van leven en sociale leefomgeving. Voorbeelden van gevolgen van mentale ongezondheid zijn wachttijden voor specialistische GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) en ziekteverzuim door psychische klachten.

Voor de monitor worden gegevens gebruikt uit bestaande bronnen die over meerdere jaren informatie hebben en de komende tijd nog blijven bestaan. Hierdoor is er al informatie beschikbaar over de jaren vóór de start van de monitor. De monitor wordt zo opgezet dat hiermee ook in de toekomst de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking kan worden gevolgd. Dat is ook nodig omdat verbeteringen in de mentale gezondheid naar verwachting niet binnen een paar jaar te zien zijn.

Abstract

A recommendation has been made for the Ministry of Health, Welfare and Sport to monitor the mental health of the Dutch population through the years. In addition to the general population, there is a focus on specific groups: children, adolescents, young adults, adults, the elderly, students, workers and people in a low socio-economic position. This monitor also covers the causes and effects of mental health.

The monitor was prompted by the Ministry of Health, Welfare and Sport’s national strategy to improve mental health, titled ‘Mental health: for us all’. The Ministry of Health, Welfare and Sport would like to use the information provided by the monitor to see how mental health is evolving. The recommendation was written by RIVM, the Trimbos Institute, and GGD GHOR Nederland, in collaboration with the Netherlands Youth Institute.

The researchers propose 18 ‘indicators’ that can be used to monitor developments in the mental health of the general population and the specific groups over time. These indicators relate to topics like mental health problems, resilience and life satisfaction. Little to no information is available about the mental health of children.

Causes of mental health that will be part of the monitor include income security, quality of life and social environment. Examples of consequences of poor mental health include waiting time for specialist mental healthcare services and absenteeism due to mental health issues.

The monitor will use data from existing sources that have several years of information and will continue to exist in the time ahead. As a result, information is already available about the years prior to the start of the monitor. The monitor will be designed in such a way that the mental health of the Dutch population can be monitored in the future as well. This is also necessary because improvements in mental health are not expected within just a few years.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1157 kb