Monitor Unintended Pregnancy: Overview 2023

Monitor Unintended Pregnancy: Overview 2023

Go to abstract

Samenvatting

Wanneer vrouwen onbedoeld zwanger worden, kan dat een ingrijpende en emotionele gebeurtenis zijn. Het komt niet alleen bij tieners voor, maar ook op andere leeftijden.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil met integraal beleid helpen om onbedoelde zwangerschappen te voorkómen en ervoor zorgen dat vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun partner/verwekker beter begeleid worden. Ook wil VWS meer aandacht voor personen in een kwetsbare situatie, zoals mensen met psychische problemen, een laag inkomen of een verslaving. Voor hen is de kans groter dat een onbedoelde zwangerschap grote gevolgen heeft, bovenop bestaande zorgen.

Met de monitor Onbedoelde Zwangerschappen verzamelt het RIVM hiervoor cijfers. Dit is het cijferoverzicht 2023, waarin we de meest recente cijfers presenteren (veelal uit 2022). Voor het eerst zijn nu cijfers bekend over onbedoelde zwangerschappen. In de eerdere cijferoverzichten 2020, 2021 en 2022 werden als alternatief cijfers over ongeplande zwangerschappen gepresenteerd. Een onbedoelde zwangerschap is ontstaan zonder dat dit de wens of planning was. Toch kan zij (in de loop van de zwangerschap) wel gewenst zijn.

Net als in het cijferoverzicht 2022 hadden op basis van huisartsenregistraties 3,3 op de 1.000 vrouwen in 2022 een ongewenste zwangerschap. Het aantal tienermoeders is ongeveer hetzelfde als een jaar eerder (1385). Het aantal abortussen nam iets toe: in 2022 waren er 9,9 zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen. In 2021 waren dat er 8,7. De reden daarvan is niet bekend.

Er is iets meer hulp gezocht bij de keuze om de zwangerschap al dan niet voort te zetten (keuzehulp). In 2022 zijn 1052 keuzehulptrajecten gevoerd, in 2021 waren dat er 918. In 82 procent van de gemeenten werken hulpverleners met het programma Nu Niet Zwanger. Met dit programma helpen zij mensen bewuster na te denken over hun kinderwens en het gebruik van anticonceptie.

Abstract

An unintended pregnancy can be a profound and emotional event. It occurs not only in teenagers, but also at other ages.

Through an integrated policy, the Ministry of Health, Welfare and Sport wants to help prevent unintended pregnancies and provide better support for unintentionally pregnant women and their partner/father of the child. The Ministry also wants to pay greater attention to people in vulnerable situations, such as those with mental health issues, a low income or addiction, as an unintended
pregnancy – on top of existing issues – is more likely to have far-reaching consequences for these groups.

RIVM collects information on this topic through the Monitor Unintended Pregnancy. This is the overview of 2023, in which we present the most recent information (mainly from 2022). For the first time, numbers are available on unintended pregnancies. In the previous overviews from 2020, 2021 and 2022, numbers on unplanned pregnancies were presented as an alternative. An unintended pregnancy occurs without the desire to become pregnant or planning for it. It may, however, become desired later (during the course of the pregnancy).

As in the 2022 overview, based on GP registrations, 3.3 out of every 1,000 women had an unwanted pregnancy in 2022. The number of teenage mothers was also roughly the same as the year before (1,385). The number of abortions increased slightly: there were 9.9 abortions per 1,000 women in 2022, compared to 8.7 in 2021. The reason for this is unknown.

Slightly more help was sought in deciding whether or not to continue the pregnancy (decision-making support), with 1,052 decision-making support procedures conducted in 2022, compared to 918 in 2021. In 82 per cent of the municipalities, the programme Not Pregnant Now (in Dutch: Nu Niet Zwanger) is being used by care providers. This programme helps people think more profoundly about their desire to have children and the use of contraception.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
812 kb