Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) rekenmodel: onderhoud en management 2017

Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) rekenmodel: onderhoud en management 2017

Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport zijn de aanpassingen in het rekenmodel Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) beschreven die het RIVM en Wageningen University & Research in 2017 hebben uitgevoerd. MCRA is een rekenmodel waarmee de meest realistische inname van stoffen via voedsel kan worden verkregen die op dit moment mogelijk is, en eventuele gezondheidsrisico's kunnen worden geëvalueerd. Het rekenmodel is voor geregistreerde gebruikers beschikbaar via internet. De huidige versie van MCRA is versie 8.2. In 2017 zijn verschillende nieuwe functionaliteiten aan deze versie toegevoegd om de innameberekeningen van enkelvoudige stoffen of mengsels van stoffen via voedsel te verbeteren. Ook is binnen MCRA de koppeling verbeterd tussen de uitkomsten van innameberekeningen en berekeningen die de dosis aangeven waarbij een schadelijk effect van een stof kan optreden (dosis-respons modellen). Deze koppeling is een belangrijk onderdeel van een geïntegreerde risicobeoordeling. De nieuwe functionaliteiten zijn onder andere geïmplementeerd vanuit het partnership tussen het RIVM en de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), en vanuit het Europese project EuroMix. Het MCRA-rekenmodel is in 2017 gebruikt om de inname te berekenen van lood via de totale voeding, en van fipronil via de consumptie van ei, producten die ei bevatten, en plantaardige producten. Deze berekeningen zijn in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitgevoerd door het Front Office Voedsel- en Productveiligheid van het RIVM en Wageningen UR, RIKILT. Dit Front Office beantwoordt ad-hoc-vragen van de NVWA over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Het Front Office heeft MCRA ook gebruikt voor een geïntegreerde risicobeoordeling van titaniumdioxide nanodeeltjes op basis van de blootstelling via voedsel. Daarnaast is MCRA gebruikt om de inname te berekenen van verschillende stoffen die in voedsel kunnen zitten, zoals bisphenol A, minerale oliën en mengsels van bestrijdingsmiddelen.

Abstract

This report describes the adjustments made regarding the Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) computational model implemented by RIVM and Wageningen University & Research in 2017. MCRA is a computational model that presently gives the most realistic chemical intake via food, and that can evaluate possible health risks. The model is available for registered users via the internet (https://mcra.rivm.nl). <br> <br>The current operable version of MCRA is version 8.2. In 2017, several new functionalities were added to this version to improve the exposure assessment to single chemicals or chemical mixtures via food. Within MCRA also the link was improved between the exposure estimates and calculations that indicate at which dose a harmful effect of a compound can occur (dose-response models). This link is an important part of an integrated risk assessment. These new functionalities have among others been implemented as part of the partnership between RIVM and the European Food Safety Authority (EFSA) and the EU project EuroMix. <br> <br>The MCRA computational model was used in 2017 to calculate the intake of lead via the total diet and of fipronil via the consumption of egg, products containing egg as an ingredient, and vegetable products. These calculations were performed by the Front Office Food and Product Safety, commissioned by the Dutch Food and Product Safety Authority. The Front Office also used MCRA to perform an integrated risk assessment of titanium dioxide nanoparticles based on the exposure via food. Furthermore, MCRA was used to calculate the intake of various chemicals that may be present in food, such as bisphenol A, mineral oils and mixtures of pesticides. <br>test<br>

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
289