Go to abstract

Samenvatting

Om meer zicht te krijgen in de relatie tussen nachtwerk en borstkanker, hart- en vaatziekten (HVZ) en overgewicht, beveelt het RIVM het volgende aan: 1) Vanaf 2012 starten met epidemiologische analyses in de cohorten EPIC-NL, Nightingale en AMIGO en LRGP van nachtwerk in relatie tot determinanten van borstkanker, HVZ en obesitas. 2) Start in 2012 met analyses in het NEA cohort voor de bepaling of nachtwerk leidt tot een verandering in lichaamsgewicht. 3) Vorm een samenwerkingsverband 'Nachtwerken & Gezondheidseffecten' tussen 3 langlopende cohorten (EPIC-NL, MCS en LRGP) en twee recent gestarte cohorten (Nightingale en AMIGO), en inventariseer binnen de cohorten de haalbaarheid voor het verzamelen van meer gedetailleerde informatie van nachtwerk (zoals verzameld in Nightingale); 4) Inventariseer de mogelijkheden en meerwaarde om een extra vragenlijst over nachtwerken binnen het recent gestarte cohort Lifelines te zetten om ook daar de noodzakelijke informatie te achterhalen. Tevens wordt nader onderzocht of Lifelines of andere cohorten met longitudinaal biologisch materiaal in te zetten zijn als onafhankelijk verificatiecohort of voor verdiepende analyses; 5) Inventariseer de mogelijkheid om op een valide manier informatie over nachtwerk af te leiden uit gegevens over huidige baan en beroepshistorie; 6) Inventariseer de mogelijkheid tot mechanistisch onderzoek gebruik makend van verzameld of nieuw te verzamelen biologisch materiaal uit geschikte cohorten Nightingale, AMIGO, LRGP, MCS, EPIC-NL en Lifelines. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen na een inventarisatie van Nederlandse cohorten met informatie over nachtwerk en gezondheid. Gezien de hoeveelheid van voorgestelde aanbevelingen, zullen in overleg met de partners keuzes gemaakt worden. Dit briefrapport bouwt voort op de literatuurstudie naar de gezondheidseffecten van nachtwerk (Rodenburg et al., 2011). In het onderhavige rapport wordt onderscheid gemaakt tussen langlopende en recent gestarte cohorten, waarbij de langlopende cohorten voor 2005 gestart zijn. Echter kan de dataverzameling van nachtwerk blootstelling wel later (bijvoorbeeld in 2011) gestart zijn. Er zijn zes langlopende cohorten en drie recent gestarte cohorten geïdentificeerd, die gegevens (kunnen) bevatten over nachtwerk en gezondheid. Daarbij is een selectie gemaakt van een drietal gezondheidsproblemen: borstkanker, hart- en vaatziekten (HVZ) en overgewicht. Op de korte termijn lenen een aantal cohorten zich voor epidemiologische analyses naar de samenhang tussen nachtwerk en mogelijke risicofactoren voor borstkanker, HVZ en overgewicht. De EMV-cohorten, waaronder EPIC-NL, Nightingale en AMIGO bieden hiervoor mogelijkheden. Deze bestanden beschikken tevens vanaf circa medio 2012 over informatie voor het bepalen van de relatie tussen nachtwerk en borstkanker, HVZ en overgewicht, maar door het retrospectieve karakter bestaat er kans op survival bias. Ook het omvangrijke NEA bestand beschikt reeds over voldoende informatie voor de bepaling van het verband van nachtwerk met HVZ en overgewicht, maar is cross-sectioneel van aard en heeft daarmee geen zeggingskracht over causaliteit. Wel zou het longitudinale NEA cohort ingezet kunnen worden om de relatie tussen nachtwerk en verandering in lichaamsgewicht te bepalen. De aanbeveling om een samenwerkingsverband 'Nachtwerken & Gezondheidseffecten' te vormen tussen een vijftal cohorten heeft als uniek doel om in de toekomst relevante analyses naar nachtwerk en gezondheidsproblemen uit te voeren onder een omvangrijke en heterogene groep personen. Tevens kan dan geïnventariseerd worden in hoeverre het haalbaar is om binnen de cohorten meer gedetailleerde informatie over nachtwerk te verzamelen. Op de middellange termijn (5-10 jaar) zal een aanzienlijke hoeveelheid extra relevante informatie beschikbaar komen vanuit EPIC-NL, LRGP, MCS en de recent gestarte cohorten Nightingale, AMIGO, en mogelijk Lifelines. Deze cohorten bieden dan uitstekende mogelijkheden de gezondheidseffecten van nachtwerk te analyseren, waarbij Nightingale nog aanvullende gegevens over nachtwerk heeft verzameld. Vanwege de hoeveelheid verzameld biologisch materiaal, en momenteel informatie over nachtwerk bij Lifelines ontbreekt, behoort het tot de aanbeveling informatie over nachtwerk alsnog te verzamelen.

Abstract

To get more insight into the effect of night work on the development of breast cancer, cardiovascular diseases (CVD), and overweight, The National Institute for Public Health and the Environment recommends the following: 1) From 2012, perform epidemiological analyses in the EMF pooled cohort studies EPIC-NL , Nightingale, AMIGO and LRGP of nightwork in relation to the determinants of breast cancer, CVD and obesity; 2) From 2012, perform epidemiological analyses in the Netherlands Working Conditions Survey (NWCS) to determine whether night work leads to a change in body weight; 3) Start with a collaboration "Night work & Health effects" between three long running cohorts (EPIC-NL, MSC and LRGP) and two recently initiated cohorts (Nightingale and AMIGO), and examine the feasibility within these cohort studies to collect more detailed information about night work (as collected in Nightingale); 4) Explore the possibilities and added value to distribute an additional questionnaire about working during nightly hours within the recently started cohort study Lifelines or other cohorts which collected longitudinal biological material, to collect data on night work retrospectively. In addition, examine whether Lifelines can be used as an independent verification cohort; 5) Explore the possibilities to obtain valid information on night work from data about current job and work history; 6) Examine the possibilities for mechanistic research making use of the biological material collected or planned to collect from Nightingale, AMIGO, LRGP, MCS, EPIC-NL, and Lifelines. These conclusions were drawn after an inventory of Dutch cohorts with data on working during nightly hours and health. Because of the number of recommendations, choices will have to be made in consultation with the partners.

This short report builds on the literature update on health effects of working during nightly hours (Rodenburg et al., 2011).

The current report makes a distinction between long running and recently started studies. Although the long running studies have started before 2005, the data on nightwork could have been collected recently (e.g. in 2011). Six long running and three recently started studies have been identified, that include or may include data on night work and health. For the purpose of this short report, three health problems were selected: breast cancer, cardiovascular diseases (CVD), and overweight. Five long running cohorts and four recently started cohorts have been identified.

In the short term, a number of cohorts is suitable for epidemiological analyses of the relationship between night work and possible risk factors for breast cancer, CVD, and overweight. The EMV-pooled cohort studies, including EPIC-NL, Nightingale and AMIGO offer opportunities. These studies contain information to determine the relation between night work and breast cancer, CVD, and overweight, but due to its retrospective character, runs the potential risk of survival bias. In addition, the large NWCS (Netherlands Working Conditions Survey) has sufficient information to determine the association between night work and CVD, and overweight, but is cross-sectional and therefore can not draw a conclusion about causality. The recommendation to start a collaboration has the unique goal to conduct future epidemiological analyses among a large and heterogeneous group of persons. Moreover, the feasibility to collect more detailed information on night work within these cohort studies can be explored.

In the longer run e.g. after 5-10 years, a considerable amount of data will become available from EPIC-NL, MCS, LRGP and the recently started cohort studies, among which Nightingale, AMIGO, and possibly Lifelines. These first mentioned cohort studies will then offer the excellent opportunity to analyse the health effects of night work, where Nightingale has additional relevant data. Because of the amount of biological material collected, and data on night work is currently lacking in Lifelines, it is recommended to collect those data retrospectively.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
782KB