Adherence of behavioural COVID-19 measures by people in a vulnerable position; lessons learned for pandemic preparedness

Adherence of behavioural COVID-19 measures by people in a vulnerable position; lessons learned for pandemic preparedness

Go to abstract

Samenvatting

Een gezondheidscrisis, zoals de coronapandemie, heeft voor sommige mensen grotere gevolgen dan voor anderen. Mensen die de meeste gevolgen ervaren zitten vaak in een kwetsbare maatschappelijke positie.

Het RIVM heeft in de internationale wetenschappelijke literatuur gezocht wat bekend is over naleving van de coronamaatregelen door deze mensen. Voor de meeste groepen in een kwetsbare maatschappelijk positie was geen informatie beschikbaar. Wel is informatie gevonden specifiek over mensen die dakloos zijn, mensen met een migratieachtergrond, ouderen (met dementie), en mensen met een minder goede fysieke of mentale gezondheid. Deze informatie ging over de naleving van maatregelen en adviezen over hygiëne, mondkapjes, afstand houden tot anderen (ook isolatie of quarantaine) en testen bij klachten.

De naleving varieerde per groep en studie. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat mensen in een kwetsbare positie de maatregelen en adviezen niet probeerden na te leven. Wel bleek naleving voor hen lastiger te zijn dan voor de algemene bevolking.

Mensen met een migratie achtergrond ervaarden bijvoorbeeld problemen door onduidelijke informatie. En door hun woon-, werk- of financiële situatie hadden ze bijvoorbeeld geen ruimte om in isolatie te gaan. Dit laatste gold ook voor mensen die dakloos zijn.

Mensen met een minder goede mentale gezondheid leken zich minder vaak, of korter, aan de maatregelen en adviezen te houden. Wantrouwen in de overheid of maatregelen leek hier invloed op te hebben. De naleving leek ook minder te zijn bij ouderen met dementie. Dat kwam vooral omdat zij zich door hun aandoening minder bewust waren van de coronapandemie. Mensen met een minder goede fysieke gezondheid leken zich vaker aan de maatregelen te houden dan de algemene bevolking.

Het RIVM heeft dit uitgezocht om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Daarvoor is het belangrijk beter te begrijpen wat bij wie werkt, wat niet en waarom. Met deze informatie kan beleid meer rekening houden met mogelijkheden om mensen in een kwetsbare positie te ondersteunen bij de naleving. Hierdoor kan iedereen zichzelf zo goed mogelijk beschermen en verspreidt het virus zich zo min mogelijk.

Abstract

For some people a health crisis, such as the COVID-19 pandemic, has more severe consequences than for others. Those who experience the most consequences often have a vulnerable societal position.

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has performed a literature search on adherence of behavioural measures among people in a vulnerable position. For most of these groups, information on adherence was lacking. Information was found specifically on people with a migration background, homeless people, elderly (with dementia), and people with physical or mental health problems. This information was focused on adherence of measures and advices on wearing masks, social distancing (including isolation or quarantine) and testing in case of COVID-19 symptoms.

Adherence varied for each group and study. However, there generally is no evidence that people in a vulnerable position did not try to adhere to behavioural measures and advice. However, adherence seemed to be more difficult for them than for people from the general population.

People with a migration background for example experienced more problems because of unclear information. Also, due to their living, work and financial situation, they for example lacked locations for isolation. The latter also accounted for homeless people.

People with mental health problems seemed to adhere to the measures less frequently or shorter than other people. Distrust in government or in the behavioural measures seemed to play a role in this.
Adherence also seemed to be lower among elderly with dementia. This seemed to be related to their lower awareness of the COVID-19 pandemic due to their illness. People with physical health problems seemed to adhere to the measure more frequently than people from the general population.

RIVM has performed this research to be better prepared for a next pandemic. For this it is important to gain more insight into what works for whom, what doesn’t work, and why. With this information policy makers can anticipate on possibilities to support people in a vulnerable position in adherence. This will enable all to protect themselves and will prevent virus transmission as much as possible.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1273 kb