Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid : 2017-2022

Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid : 2017-2022

Go to abstract

Samenvatting

Het Nationale Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid presenteert voor de komende vijf jaar een integrale aanpak waarin een positieve benadering van seksualiteit centraal staat. Uitgangspunt van seksuele gezondheid is dat inwoners van Nederland goed geïnformeerd zijn om hierover verstandige keuzes te maken. Behalve goede preventieve maatregelen moeten zij bij problemen toegang hebben tot laagdrempelige en betaalbare zorg. Het actieplan bestaat uit zes pijlers. Twee daarvan zijn overkoepelende onderwerpen: seksuele vorming en surveillance & monitoring. Seksuele vorming is de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling en is belangrijk om soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld te voorkomen. Surveillance betekent bijhouden bij hoeveel mensen er problemen optreden. Deze gegevens zijn nodig om effectieve maatregelen, behandeling en beleid, op te kunnen zetten. Vervolgens wordt het effect daarvan in kaart gebracht (monitoring). De andere vier pijlers benoemen specifieke doelen voor soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld, vooral onder kwetsbare groepen. Een van de doelen is het verminderen van klachten door de geslachtsziekte chlamydia. Een andere ambitie: jaarlijks de helft minder mensen die syfilis, gonorroe en hiv oplopen. De volgende hiv-doelstellingen zijn in het actieplan opgenomen: 95 procent van de mensen met hiv in 2022 weet dat ze de ziekte heeft, 95 procent van hen is onder behandeling en bij 95 procent is het hiv-virus niet meer aantoonbaar. Een ander streven is dat in Nederland geen mensen meer overlijden aan aids. Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen is het belangrijk dat alle mensen in Nederland laagdrempelige toegang hebben tot anticonceptiemiddelen en goede informatie. Belangrijk is het tegengaan van seksueel geweld en zorg voor de slachtoffers. Op scholen is daarom structurele aandacht nodig voor grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor staat (bij)scholing van professionals in zorg en onderwijs centraal. Het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022 is onder de regie van het RIVM tot stand gekomen in samenwerking met de voornaamste veldpartijen die werken op het gebied van seksuele gezondheid.

Abstract

The National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health presents an integral approach for the coming five years that is centred around a positive approach to sexuality. A principle of sexual health is that the inhabitants of the Netherlands should be properly informed and able to make sensible choices in the matter. As well as good preventive measures, they must have easily accessible and affordable care in the event of problems.

The action plan has six cornerstones. Two of them are overarching topics: sexuality education, and surveillance and monitoring. Sexuality education is the basis for healthy sexual development and is important for preventing STIs, HIV, unwanted pregnancies and sexual violence. Surveillance means keeping track of how many people experience problems. This data is needed if effective measures, treatment and policy are to be set up. The effect is then recorded (monitoring).

The other four cornerstones state specific objectives for STIs, HIV, unwanted pregnancies and sexual violence, particularly among vulnerable groups. One of those objectives is to reduce long term complications resulting from the sexually transmitted disease chlamydia. Another target is to halve the number of new cases annually of syphilis, gonorrhoea and HIV. The following objectives for HIV have been included in the action plan:

By 2022, 95 per cent of people with HIV will be aware that they have the virus, 95 per cent of them will be being treated for it, and in 95 percent of these patients the HIV virus will no longer be detectable. Another target is that nobody will be dying of AIDS any more in the Netherlands. To prevent unwanted pregnancies, it is important that everyone in the Netherlands has easy access to contraception and proper information. Combating sexual violence is important, as is care for the victims. That is why schools will be paying attention structurally to behaviour that is unacceptable. Training and refresher courses for professionals in the healthcare and education sectors are central to this.

The National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health for 2017-2022 has been produced under the auspices of the RIVM (National Institute for Public Health) in cooperation with the key parties working in the field that are involved with sexual health.

Overig

Grootte
375KB