Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de mate waarin ziekteverwekkers uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 2010 en 2011 voorkwamen. Daarnaast geeft het een overzicht van veranderingen in deze verwekkers, de gebruikte vaccins en bijwerkingen na vaccinatie. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen over nieuwe vaccins, die in de toekomst eventueel in het RVP worden opgenomen. De vaccinatiegraad is al vele jaren hoog, waardoor weinig mensen ziekten krijgen waartegen via het RVP wordt gevaccineerd (namelijk difterie, tetanus, polio, Haemophilus inflluenzae type b ziekte, rubella en meningokokken serogroep C). Ook in het onderzochte jaar blijkt het RVP effectief en veilig. Continue monitoring is nodig om het programma te optimaliseren. Kinkhoest, pneumokokken en meningokokken C In 2010 nam het aantal jonge kinderen met kinkhoest af, doordat het RVP in 2005 is overgegaan op een ander (acellulair) vaccin. Ook blijft het effect van de in 2001 toegevoegde booster op 4-jarige leeftijd zichtbaar tot en met 13 jaar. Wel neemt sinds 2004 het aantal adolescenten en volwassenen met kinkhoest toe. Het aantal mensen dat een pneumokokkenziekte kreeg, veroorzaakt door een type waartegen wordt gevaccineerd, is sterk afgenomen. Bij kinderen jonger dan 2 jaar is deze afname 87 procent. Bij de oudere leeftijdsgroepen was de daling minder door een toename van niet-vaccin typen. Per 1 maart 2011 is overgegaan op een pneumokokkenvaccin dat beschermt tegen tien typen in plaats van tegen zeven typen. In 2009 en 2010 zijn de eerste twee gevallen van meningokokken C gerapporteerd in gevaccineerde personen sinds deze vaccinatie in 2002 is geïntroduceerd. Beiden hadden een immuunziekte. Hepatitis B Het aantal gevallen met hepatitis B in 2010 is met 8 procent verminderd ten opzichte van 2009, voornamelijk doordat deze ziekte minder vaak is gemeld in mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dit maakt aannemelijk dat het vaccinatieprogramma dat in 2002 voor deze groep is ingesteld, effectief is. Per 1 augustus 2011 krijgt iedereen die nadien is geboren de hepatitis B-vaccinatie. Mazelen, bof en HPV Mazelen kwam in 2010 en 2011 vaker voor in West-Europa, waardoor meer, doorgaans niet gevaccineerde, Nederlanders aldaar deze ziekte opliepen. De bofuitbraak in 2009 onder studenten, die daar doorgaans tegen zijn gevaccineerd, ging door in 2010 en 2011. De vaccinatiegraad (drie doses) voor de eerste groep 12-jarigen die tegen baarmoederhalskanker (HPV) zijn gevaccineerd was 52,5 procent in 2011; de vaccinatiegraad voor de inhaalcampagne onder 13- tot 16-jarigen steeg van 47 procent naar 52,3 procent. Toekomstige kandidaten Van de ziekten die in de toekomst mogelijk onder het RVP gaan vallen, komt meningokokken groep B sinds 2001 jaarlijks minder vaak voor. Maagdarminfecties veroorzaakt door Rotavirus neemt daarentegen verder toe in 2010 (naar 2180 ten opzichte van 1935 in 2009). In 2010 is het aantal hepatitis A-gevallen toegenomen tot het niveau van 2006 (1,6 gevallen per 100.000inwoners). Voor waterpokken en gordelroos zijn geen grote veranderingen waargenomen in 2010. Veiligheid Er waren geen ongebruikelijke meldingen in het afgelopen jaar ten aanzien van de veiligheid van de vaccins binnen het Rijksvaccinatieprogramma.

Abstract

This report presents the developments of the National Immunisation Programme (NIP) in 2011, supported by updated surveillance data on current and potential target diseases. For many years, the participation level in the NIP has been high, which resulted in low incidences for most target diseases in 2011, i.e. diphtheria, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b disease, rubella and meningococcal serogroup C disease. As in previous years, the NIP was effective and safe in the reporting period. Continuous monitoring is needed to further optimise the programme.

Pertussis, pneumococcal disease and meningococcal C disease
In 2010, the number of pertussis cases in young children was reduced due to the switch from whole-cell to acellular vaccine in 2005. The protective effect of the preschool booster introduced in 2001 at 4 years of age remained visible up to 13 years of age. In contrast, the incidence of pertussis has been increasing in adolescents and adults since 2004. The decrease in the number of cases of invasive pneumococcal disease (IPD) was caused by a decrease in the incidence of vaccine types in the vaccinated cohorts (87 percent in children < 2 years of age) and to a lesser extent in other age groups. However, this effect is partly counterbalanced by the increased incidence of non-vaccine types due to type replacement. On 1st March 2011, the 10-valent pneumococcal vaccine replaced the 7-valent vaccine. In 2009 and 2010, the first two cases of meningococcal group C disease in previously vaccinated persons were reported since the introduction of vaccination in 2002. Both persons had an immune disorder.

Hepatitis B
For hepatitis B the number of cases in 2010 was 8 percent lower than in 2009, mostly due to the decreasing number of acute HBV notifications in men who have sex with men (MSM). This suggests that the targeted vaccination programme introduced in 2002 has been effective. From birth cohort August 2011 onwards, a universal infant HBV vaccination has been included in the NIP.

Measles, mumps and human papillomavirus (HPV)
In Western Europe, the incidence of measles that increased in 2010 and 2011 reflected an increase in the number of imported cases in the Netherlands in 2011. The mumps outbreak that started among the highly vaccinated student population in late 2009, continued throughout 2010 and 2011. In 2011, interim vaccination coverage for three doses HPV vaccine in the first cohort of 12-yearold girls was 52.5 percent; the coverage among girls for the catch-up campaign increased from 47 percent to 52.3 percent.

Future candidates
With regard to potential new target diseases, it is noteworthy that the incidence of meningococcal serogroup B disease has further decreased every year since 2001. The incidence of rotavirus associated gastroenteritis, however, continued to rise in 2010. In 2010, the number of hepatitis A cases increased to the level of 2006 (1.6 cases per 100,000 inhabitants). For varicella and herpes zoster no striking changes occurred in 2010.

Safety
There were no unusual reports in the past year regarding the safety of the vaccines used in the NIP.

Overig

Grootte
1MB