Go to abstract

Samenvatting

In 2015 kregen bijna 770.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 1.547.000 vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De deelname aan het RVP is met 92 tot 99 procent (afhankelijk van de vaccinatie) nog steeds hoog. Een uitzondering daarop is de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) met 61 procent. De deelname voor pasgeborenen is voor het tweede achtereenvolgende jaar met ongeveer 0,5 procent gedaald. Meldingen van RVP-ziekten Het aantal gemelde gevallen van de meeste ziekten waartegen via het RVP wordt ingeënt, was wederom laag. Dit gold ook voor het aantal meldingen van mazelen (7) na de grote epidemie in 2013/2014. Kinkhoest kwam in 2015 minder vaak voor (39 per 100.000) dan in het epidemische jaar 2014 (55 per 100.000). Eén zuigeling overleed aan kinkhoest. Het aantal gevallen van ernstige pneumokokkenziekte - veroorzaakt door de drie typen waarmee het pneumokokkenvaccin werd uitgebreid in 2011 - bleef bij kinderen jonger dan 5 jaar zeer laag (0,5 per 100.000). Door de indirecte bescherming kwam het bij andere leeftijdsgroepen ook minder vaak voor. In 2015 en de eerste helft van 2016 kwam de bof vaker voor dan in 2014 (bij respectievelijk 89, 45 en 40 mensen). Meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins In 2015 is het aantal meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins gestegen (1494 ten opzichte van 982 in 2014). Het betrof vooral meldingen van (heftige) lokale ontstekingsreacties en koorts bij 4-jarigen. Ook nam het aantal meldingen van vermoeidheid bij 12-jarige meisjes toe na media-aandacht over eventuele bijwerkingen van de HPV vaccinatie. De aard van de gemelde bijwerkingen was in vergelijking met voorgaande jaren niet ernstiger. Meldingen van ziekten voor potentiële RVP-vaccins In 2015 en 2016 steeg het aantal gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt door serogroep W (MenW); meestal waren dit personen van 65 jaar of ouder. Na het extreem lage aantal gevallen in 2014 had 2015 een gemiddeld rotavirus seizoen, met de piek in maart. Tot en met juni 2016 was het aantal gevallen van rotavirus weer laag, waarbij het 'seizoen' ook later begon dan normaal.

Abstract

In 2015, nearly 770,000 children aged 0 to 19 years received a total of 1,547,000 vaccinations within the National Immunisation Programme (NIP). Participation in the NIP, which was between 92% and 99% (depending on the vaccination), was still high. An exception was vaccination against human papillomavirus (HPV), which was 61%. The participation of newborns dropped by about 0.5% for the second consecutive year.

Notifications of NIP target diseases
The number of reported cases of most NIP target diseases was again low. This was also true for the number of reported measles cases (7) after the great epidemic in 2013/2014. Pertussis was less frequently reported in 2015 (39 per 100,000) than in the epidemic year 2014 (55 per 100,000). One infant death due to pertussis was reported. The incidence of cases of invasive pneumococcal disease - caused by the three additional types which were included in the pneumococcal vaccine in 2011 - was very low in children under 5 years (0.5 per 100,000), and a decrease was seen in other age groups due to herd protection. In 2015 and the first half of 2016, mumps was more common than in 2014 (n=89, n=45 and n=40, respectively).

Notifications of adverse events following immunisation
In 2015, an increased number of reports of possible side effects of vaccines was reported (1,494 versus 982 in 2014). These were mainly reports of (pronounced) local inflammation and fever in 4-year-olds. The number of reports of fatigue in 12-year-old girls increased after media attention on possible side effects of the HPV vaccination. The severity of the reported adverse events was comparable with previous years.

Notifications of potential NIP target diseases
In 2015 and 2016, the number of invasive meningococcal serogroup W (MenW) cases increased; these were mostly in people aged 65 years or older. After the extremely low number of cases in 2014, 2015 had an average rotavirus season with the peak in March. Until June 2016, the number of cases of rotavirus was also low, with a later start of the season than usual.

Overig

Grootte
4.69MB