Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2017-2018

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2017-2018

Go to abstract

Samenvatting

In 2017 kregen ongeveer 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 2.140.000 vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De deelname aan het RVP is hoog onder kinderen jonger dan 10 jaar, ondanks de daling van ongeveer 2 tot 3 procent voor de meeste vaccinaties sinds 2014. Een uitzondering op de hoge deelname is het aantal meisjes dat zich tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft laten vaccineren, dat met 15 procent is gedaald sinds 2016. Het aantal meldingen (1383) van mogelijke bijwerkingen van vaccins in 2017 was lager dan het jaar ervoor (1483). RVP-ziekten Het aantal patiënten met meningokokkenziekte door MenW blijft stijgen, met 80 patiënten in 2017 en 78 tot en met augustus 2018. Daarom is sinds mei 2018 de MenC-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden vervangen door MenACWY-vaccinatie. Het percentage mensen dat aan MenW-ziekte overlijdt is aanzienlijk hoger (17 procent) dan bij andere meningokokken serogroepen. In 2017 was het aantal meldingen van mazelen met 16 gevallen laag, maar wat hoger dan in voorgaande twee jaren. Het aantal meldingen van kinkhoest was in lijn met 2016 (28,7 vergeleken met 32,6 per 10.000). Er overleden drie mensen aan kinkhoest, één jonge zuigeling en twee ouderen. Het aantal meldingen van acute hepatitis B bleef stabiel (0,7 per 100.000 populatie). Ook het aantal mensen dat ziek werd van een type pneumokokkenziekte waartegen het vaccin beschermt, bleef erg laag in 2017/2018. Net als voorgaande waren er in 2017 weinig meldingen van bof (46), Haemophilus influenzae type b (Hib; 46), meningokokken serogroep C (MenC; 9), difterie (4), tetanus (1), rodehond (0) en polio (0). De inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn overwegend goed beschermd tegen ziekten uit het RVP. Alleen de bescherming tegen mazelen en difterie is voor sommige leeftijdsgroepen niet optimaal. Alertheid is geboden om eventuele patiënten snel op te sporen om te voorkomen dat deze ziekten zich vanuit omliggende landen verspreiden. Daar zijn sinds kort uitbraken gaande. Nieuwe adviezen en besluiten In juli 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de MenACWY-vaccinatie vanaf oktober 2018 uit te bereiden naar 13-14- jarigen; in 2019 komt er een inhaalcampagne voor alle 15-18-jarigen. Ook is besloten om vaccinatie tegen het rotavirus aan te bieden aan risicogroepen en dat kinkhoestvaccinatie voor zwangeren via het RVP wordt georganiseerd door jeugdgezondheidszorg organisaties. De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden aan 60-plussers.

Abstract

In 2017, about 760,000 children aged 0 to 19 years received a total of 2,140,000 vaccinations within the National Immunisation Programme (NIP). Participation in the NIP was high among children under 10 years of age, despite the drop by around 2-3% for most vaccinations since 2014. An exception in the high participation is the number of girls who was vaccinated against human papillomavirus (HPV), which has declined by 15% since 2016. The number of reports (1,383) of possible adverse events following immunisation in 2017 was lower than the number of reports in 2016 (1,483).

NIP target diseases
There is an ongoing increase in the number of cases with meningococcal serogroup W (MenW) disease with 80 cases reported in 2017 and 78 up to August 2018. Because of this increase, since May 2018, the MenC vaccination given at 14 months of age has been replaced by a quadrivalent MenACWY vaccination. The case fatality of MenW disease (17%) was substantially higher than for other serogroups.

In 2017, the number of measles cases was low (16 reported cases) but higher than in the previous two years. The number of pertussis reports in 2017 was comparable with 2016 (28.7 compared with 32.6 per 10,000). Three people died from pertussis, one infant and two elderly. The number of reports of acute hepatitis B infections stayed stable (0.7 per 100,000 population). Also, the incidence of vaccine type invasive pneumococcal disease (IPD) remained very low in 2017/2018. Once again, the number of reported cases were in 2017 low for mumps (46), Haemophilus influenzae type b (Hib; 46), meningococcal serogroep C (MenC; 9), diphtheria (4), tetanus (1), rubella (0) and polio (0).

The inhabitants of Bonaire, St. Eustatius and Saba are predominantly well protected against NIP diseases. However, protection against measles and diphtheria is suboptimal for some age groups. Awareness is needed to prevent these diseases from spreading from neighboring countries, where outbreaks currently are observed.

New advice and decisions
In July 2018, the Ministry of Health, Welfare and Sports decided to expand the MenACWY vaccination outbreak programme to 13-14 year olds. In 2019, there will be a catch up campaign for all 15-18 year olds. Furthermore, it was decided that vaccination against disease caused by rotavirus will be included in the NIP for risk groups, and that maternal pertussis vaccination in the NIP will be organised by youth health care organisations. The Dutch Health Council advises to offer vaccination against pneumococcal disease to the people 60 years and older.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
6682KB