Sodium, potassium and iodine research in the Netherlands: current status of policy measures and monitoring

Sodium, potassium and iodine research in the Netherlands: current status of policy measures and monitoring

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een overzicht gemaakt van onderzoeken naar de hoeveelheid natrium (ofwel zout), kalium en jodium die Nederlanders binnenkrijgen. Het overzicht maakt duidelijk welke kennis ontbreekt, welk onderzoek nog nodig is en welke aanbevelingen er zijn voor beleid.

Zo blijkt dat de Nederlandse bevolking de afgelopen jaren minder zout binnenkrijgt, maar nog steeds te veel. Te veel zout kan een hoge bloeddruk veroorzaken, wat een grotere kans geeft op hart- en vaatziekten. Het blijft daarom belangrijk dat de hoeveelheid die mensen per dag binnenkrijgen, blijft dalen.

De Gezondheidsraad heeft bepaald dat mensen maximaal 6 gram zout per dag mogen binnenkrijgen. Volgens de meest recente meting is dat bij mannen nu 11 gram per dag, bij vrouwen 8 gram. De overheid heeft al verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld fabrikanten stimuleren om de hoeveelheid zout in voedingsmiddelen te verlagen. Meer maatregelen en een betere uitvoering daarvan zijn nodig om de gewenste hoeveelheid te halen.

Voor een goede bloeddruk is het belangrijk om genoeg kalium binnen te krijgen. Deze hoeveelheid is de afgelopen jaren gelijk gebleven en is voldoende. Mensen met nierfalen moeten er niet te veel van binnenkrijgen. Genoeg jodium is nodig voor een goede werking van de schildklier. In Nederland kregen mensen de afgelopen jaren minder jodium binnen maar het is tot nu toe nog net genoeg. Wel is het belangrijk dat deze hoeveelheid niet lager wordt, vooral bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Jodium is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren kind.

Het RIVM vindt het belangrijk te onderzoeken met welke maatregelen mensen nog minder zout binnenkrijgen. Deze maatregelen moeten wel in samenhang worden bekeken. Omdat jodium aan zout wordt toegevoegd, mag minder zout in voedingsmiddelen er bijvoorbeeld niet toe leiden dat mensen minder jodium binnenkrijgen. En omdat kalium vaak als vervanger van natrium (zout) wordt gebruikt, kan die hoeveelheid stijgen.

Ook andere ontwikkelingen hebben invloed op deze innames. Zo is het de bedoeling dat mensen minder dierlijke eiwitten gaan eten om het milieu minder te belasten (de eiwittransitie), maar in producten van dieren zit vaak jodium. Plantaardige producten bevatten juist vaak kalium. Omdat de jodiuminname daalt en voor vrouwen op het randje van voldoende is, wordt aanbevolen om op korte termijn een plan op te stellen zodat de jodiuminname niet verder daalt.

Abstract

The Ministry of Health, Welfare and Sport has commissioned RIVM to compile an overview of the research into the Dutch population’s intake of sodium (i.e. salt), potassium and iodine. The overview makes clear in which areas knowledge is lacking, which further research is required and what the policy recommendations are.

The research shows that the Dutch population’s salt intake has decreased in recent years, but it is still too high. Too much salt may lead to elevated blood pressure, which increases the risk of cardiovascular disease. It is therefore important that the amount that people ingest on a daily basis continues to decrease.

The Health Council of the Netherlands has determined a maximum daily salt intake of 6 grams. According to the most recent measurements, the daily intake is currently 11 grams for men and 8 grams for women. The government has already taken a range of measures, such as incentivising producers to lower the amount of salt in food products. More measures and better implementation are needed to reduce the salt intake to the desired level.

In order to maintain the right blood pressure, it is essential to ingest a sufficiently high amount of potassium. The current potassium intake is sufficient and has remained stable in recent years. However, people suffering from kidney failure should not ingest too much potassium. A sufficiently high amount of iodine must be ingested to ensure proper functioning of the thyroid.
The Dutch population’s iodine intake has fallen in recent years, but it has so far been just about sufficient. It is important that this intake does not decrease further, particularly for women of child-bearing age. Iodine plays a vital role in the development of the brain of the unborn child.

RIVM believes it is important to investigate which measures can be used to further reduce salt intake, bearing in mind that these measures must be coherent. As an example, iodine is an additive in salt. Reducing the amount of salt in food products should not lead to a lower iodine intake. And potassium is often used as a sodium (salt) substitute, which may lead to an excessive potassium intake.

Moreover, these intakes are also affected by other developments. For instance, people are being encouraged to consume less animal protein to reduce the burden on the environment (the ‘protein transition’), but animal products often contain iodine. Vegetable products, on the other hand, often contain potassium. Given that the iodine intake has been falling and is currently barely sufficient for women, the recommendation is to devise a plan at short notice to prevent the iodine intake from falling further.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1448 kb