Go to abstract

Samenvatting

Met 'natuurlijk kapitaal' wordt de waarde uitgedrukt die de natuur heeft voor de samenleving, zowel geldelijk als niet-geldelijk. Het draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens, bijvoorbeeld in de vorm van schone lucht, drinkwater en voedsel, maar ook door duinen die ervoor zorgen dat ons land niet overstroomt. Op dit moment wordt niet duurzaam omgegaan met natuurlijk kapitaal in de wereld, met schaarste van grondstoffen, overbevissing, uitputting van de bodem en klimaatverandering als gevolg. Het RIVM heeft onderzocht of de nieuw in te voeren Omgevingswet regels stelt om duurzaam met natuurlijk kapitaal om te gaan. Deze wet blijkt overheden wel de mogelijkheid te bieden om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal, maar stelt daarvoor weinig regels. Doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen zouden het beste in de omgevingsvisie kunnen worden opgenomen; in dit instrument van de Omgevingswet leggen overheden hun doelen voor de omgeving vast. Duidelijke en concrete regels in de Omgevingswet zijn belangrijk omdat in een samenleving het natuurlijk kapitaal niet automatisch goed wordt beheerd. Dat komt doordat iedereen er vrijelijk gebruik van kan maken zonder ervoor te hoeven betalen. Ook zijn schadelijke effecten of de eindigheid van het natuurlijk kapitaal pas na een lange tijd merkbaar, zoals bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze geleidelijke processen zijn niet of moeilijk terug te draaien. Om dit in goede banen te leiden, is het dus noodzakelijk tijdig maatregelen te nemen. Dit is ook van belang om aan internationale verplichtingen te voldoen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Om duurzaam met het natuurlijk kapitaal om te kunnen gaan, hebben overheden voldoende informatie nodig over hun natuurlijk kapitaal, bijvoorbeeld om natuurlijk kapitaal in de omgevingsvisie op te nemen. Daarnaast biedt het overheden handvatten voor keuzes om hun grondgebied duurzaam(er) te beheren. Deze informatie is nu niet altijd gemakkelijk toegankelijk; de Atlas Natuurlijk Kapitaal brengt daar verandering in.

Abstract

Natural capital consists of all renewable and non-renewable resources and processes from the environment that provides products or services. It contributes to the welfare and prosperity of human beings, for example in the form of clean air, drinking water and food, but also by dunes that ensure that our country does not overflow. At present, the natural capital in the world is used in an unsustainable way, with resource scarcity, overfishing, soil depletion and climate change as a result.

RIVM has investigated whether the new environmental and planning act introduces rules to use the natural capital sustainably. The new law offers the opportunity to pay attention to natural capital, but proposes few rules therefor. Objectives to sustain the natural capital can be included best in the 'Omgevingsvisie' (Environmental & Planning Vision) in which governments set their goals for the area.

Clear and concrete rules in the environmental and planning act are important because the natural capital is not managed automatically well. That's because everyone can freely use it without having to pay for it. Also, adverse effects or the finite nature of natural capital are only noticeably after a long time, as in the use of fossil fuels. These gradual processes are difficult or impossible to reverse. Therefore it is necessary to take measures timely in order to manage the natural capital properly. This is also important in order to meet international obligations, such as the Climate Agreement of Paris.

Governments need adequate information in order to manage their natural capital sustainably and include specific objectives in their Environmental & Planning Vision. In addition, good information offers the government direction to manage their territory sustainably. This information was not always easily accessible; the Atlas Natural Capital makes this information available now.

Overig

Grootte
1.78MB