The Dutch healthcare system in an international perspective

The Dutch healthcare system in an international perspective

Go to abstract

Samenvatting

De gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland zijn vergeleken met die van elf nabijgelegen Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur. De gezondheid van de Nederlanders komt op hoofdlijnen overeen met die van onze buren. Wel zijn er accentverschillen. De levensverwachting bij mannen is hoger dan in de meeste andere landen, terwijl vrouwen relatief minder oud worden. Verder sterven in Nederland relatief meer mensen aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn de zorguitgaven van Nederland net als in de meeste andere landen hoog, maar is het aandeel van de langdurige zorg (waaronder een groot deel van de ouderenzorg) groter dan in andere landen. Dat valt op, aangezien Nederland in verhouding tot de andere landen minder is vergrijsd. Voor de gezondheidszorg is onder andere gekeken naar de kwaliteit en toegankelijkheid van medische zorg, langdurige zorg en preventie (maatregelen om gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen). In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen. Over de kwaliteit en toegankelijkheid van de langdurige zorg is niet veel bekend. Omdat de vergrijzing in Nederland de komende jaren een inhaalslag zal maken ten opzichte van de andere landen, wordt het een uitdaging om iedereen in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden. Wat preventie betreft ligt er een taak voor Nederland om het relatief hoge percentage rokers te verminderen en de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het RIVM en het ministerie van VWS. De cijfers zijn ontleend aan enkele internationale organisaties en de Staat van Volksgezondheid en Zorg (StaatVenZ). De StaatVenZ presenteert betrouwbare, eenduidige en actuele cijfers over de volksgezondheid en zorg in Nederland. Goede informatie is belangrijk voor de overheid om een overzicht te hebben van de situatie en ontwikkelingen in volksgezondheid, zorg en kosten en zo prioriteiten te kunnen stellen voor beleid en onderzoek.

Abstract

Health and healthcare in the Netherlands have been compared with those in eleven neighbouring European countries with similar economies and cultures. The health of the Dutch is broadly in line with that of our neighbours, although there are differences in emphasis. The life expectancy of Dutch men is higher, while the life expectancy of Dutch women is lower than in most other countries. Furthermore, In the Netherlands, relatively more people die from cancer and relatively less from certain circulatory diseases. In addition, the healthcare costs of the Netherlands are high, as in most other countries, but the share of long-term care (including a large proportion of elderly care) is greater than in other countries. However, the share of the elderly in the general population is still relatively small as compared to the other countries.

The study also looked at the quality and accessibility of medical care, long-term care and prevention (measures to promote health and prevent disease). In the Netherlands, the quality and accessibility of medical care is generally better or at a similar level as compared to the other countries. Little is known about the quality and accessibility of long-term care. Because the ageing of the population in the Netherlands will catch up with that of other countries in the coming years, it will be a challenge to provide good, accessible and affordable care for everyone in the future. As far as prevention is concerned, the Netherlands has a responsibility to reduce the relatively high number of smokers and to counteract the decline in immunisation coverage.

This study is a collaboration between RIVM and the Ministry of Health, Welfare and Sport. The data have been taken from a number of international organisations and the State of Public Health and Health Services (StaatVenZ). The StaatVenZ presents reliable, unambiguous and up-to-date data on public health and healthcare in the Netherlands. Good information is important for the government to have an overview of the current situation and developments in public health, healthcare and costs and set priorities for policy and research.

Overig

Grootte
2.41MB