New criteria for product improvement. Levels of salt, saturated fat and sugar for food groups

New criteria for product improvement. Levels of salt, saturated fat and sugar for food groups

Go to abstract

Samenvatting

Nederlanders eten gemiddeld te veel zout, verzadigd vet en suiker, vooral via bewerkte voedingsmiddelen. De Nederlandse overheid wil dat fabrikanten minder zout en suiker aan voedingsmiddelen toevoegen en bijvoorbeeld een deel van het verzadigd vet vervangen door onverzadigd vet. Zo krijgen mensen toch minder van deze stoffen binnen als zij dezelfde bewerkte voedingsmiddelen blijven eten.

In 2022 start de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). Deze aanpak is bedoeld om verbeteringen in de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen, die via eerdere afspraken in gang zijn gezet, te versnellen. Het doel is ook om productverbetering uit te breiden naar alle bewerkte voedingsmiddelen in verschillende kanalen: niet alleen in supermarkten maar bijvoorbeeld ook in restaurants.

De bedoeling is dat fabrikanten de samenstelling van voedingsmiddelen zo veel mogelijk aanpassen. Hiervoor zijn nu per voedingsmiddelengroep grenswaarden opgesteld voor de hoeveelheid zout, verzadigd vet en/of suiker. Het RIVM heeft dat samen met het Voedingscentrum en de HAS Hogeschool gedaan. Per voedingsstof (zout, verzadigd vet, suiker) zijn er drie grenswaarden (laag, midden, hoog), op basis waarvan voedingsmiddelen zijn ingedeeld.

Het ministerie van VWS heeft de doelen voor de productverbetering bepaald. Bijvoorbeeld dat minimaal vijftig procent van de voedingsmiddelen onder de laagste grenswaarde zit. De NAPV maakt het mogelijk dat voedingsmiddelen stapsgewijs verbeteren. Zo kunnen fabrikanten van voedingsmiddelen die al onder de hoogste grenswaarde zijn gekomen, eraan werken om ze onder de middelste grenswaarde te laten vallen. Het RIVM gaat de komende jaren de veranderingen in de samenstelling van voedingsmiddelen volgen en kijken of de doelen worden behaald.

Het plan voor de nieuwe aanpak is een onderdeel van het Preventieakkoord. Via het Preventieakkoord werken verschillende organisaties eraan om het aantal mensen met (ernstig) overgewicht te laten dalen. Zo worden ook ziekten die daarmee te maken hebben, zoals hart- en vaatziekten en diabetes voorkomen.

De meeste bewerkte voedingsmiddelen vallen ook na de aanpassingen niet binnen de Schijf van Vijf. Het blijft belangrijk om via een gezond voedingspatroon minder ongezonde voedingsstoffen binnen te krijgen.

Abstract

On average, Dutch people eat too much salt, saturated fat and sugar, particularly through their consumption of processed foods. To combat this, the Dutch government would like manufacturers to add less salt and sugar to foods and, for example, replace some of the saturated fat with unsaturated fat. That way, people consume less of these substances even if they keep eating the same processed foods.

The National Approach to Product Improvement (Nationale Aanpak Productverbetering, NAPV in Dutch) is set to start in 2022. This approach is intended to speed up the improvements to processed food composition that are already under way due to previously made agreements, and to increase their scope to include all processed foods. Additionally, the approach aims to improve foods in more channels – not just in supermarkets, but in restaurants as well, for example.

The intention is for manufacturers to adapt the composition of their food products as far as possible. Therefore, ceiling limits for quantities of salt, saturated fat and/or sugar have now been developed by RIVM together with the Netherlands Nutrition Centre and HAS University of Applied Sciences. There are three ceiling limits (low, middle, high) for each nutrient, with foods being classified in the appropriate band.

The Ministry of Health, Welfare and Sport established the objectives for this product improvement effort. To take an example, at least fifty percent of foods must be below the lowest ceiling limit. This approach will enable step-by-step improvements to food. For instance, manufacturers of foods that have already met the requirements for the highest ceiling limit might strive to let these foods drop below the middle limit. Over the next few years, RIVM will be measuring the changes in the composition of foods, and monitoring whether the objectives are met.

The plan for the new approach is part of the National Prevention Agreement. This Agreement sees various organisations working together on reducing overweight (and obesity) in the population and preventing diseases associated with overweight, such as cardiovascular disease and diabetes.

Even after being adjusted, most processed foods will not end up in the food-based dietary guidelines for the Netherlands known as the Wheel of Five. As such, reducing unhealthy food consumption through a healthy diet is still very important.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1616 kb