Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat ten aanzien van de advieswaarde voor de zwemwaternorm voor chloraat een addendum d.d. 27-09-2023 vanaf pagina 81. Voor de overige in dit rapport genoemde waterkwaliteitsparameters is de actualiteit niet gecontroleerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wijzigt het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Houders van gechloorde zwembaden moeten het water en de lucht op meer kwaliteitseisen gaan controleren om de gezondheid van de zwemmers beter te beschermen. Het huidige Bhvbz is ruim veertig jaar oud en nieuwe inzichten maken de herziening nodig. Het gewijzigde Bhvbz zal begin 2016 in werking treden.

Ten opzichte van het huidige Bhvbz is het aantal microbiologische kwaliteitseisen uitgebreid, is een aantal chemische en fysische kwaliteitseisen strenger geworden en zijn metingen van de luchtkwaliteit in (overdekte) badinrichtingen en normen voor desinfectiebijproducten toegevoegd (DBP's). DBP's kunnen ontstaan doordat desinfectiemiddelen, die het zwemwater schoon moeten houden, chemische reacties kunnen aangaan met stoffen die door zwemmers in het water terechtkomen, zoals zweet en urine. DBP's kunnen bij zwemmers onder andere irritaties van ogen en luchtwegen veroorzaken.

Het gewijzigde Bhvbz betreft niet alleen gechloorde zwembaden, maar ook verschillende andere typen baden, zoals zwemvijvers, peuterspeelbaden, baden waarin het water eenmalig wordt gebruikt, floating tanks (zoutwaterbaden) en zogenoemde bronbaden.

Het RIVM heeft aan IenM per type bad adviezen uitgebracht over normen, meetmethoden en meetfrequenties voor de nieuwe kwaliteitseisen. Het uitgangspunt was hierbij de zwemmer en het personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke gezondheidsklachten door de aanwezigheid van microbiologische en/of chemische verontreinigingen in het water of in de lucht. De regelgeving moet zwemmers en personeel in alle typen baden in gelijke mate beschermen, ook al zijn niet alle typen baden hetzelfde en is per type bad een specifieke aanpak met eigen normen nodig.

Abstract

The Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment has decided to amend the Swimming Facilities Hygiene and Safety Decree (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, BHVBZ). Owners of chlorinated swimming pools must now monitor water and air quality against stricter requirements in order to better protect the health of swimmers. The current version of the Decree dates back to the early 1970s, and new insights required an amendment. The amended Decree will enter into effect in early 2016.

Compared to the current version of the Decree, the number of microbiological quality requirements has been increased, some chemical and physical quality requirements have been made more stringent, and requirements concerning air quality measurements in (indoor) swimming facilities as well as standards for Disinfection By-Products (DBP's) have been included. DBP's may be created when disinfectants that have been added to keep pool water clean enter into a chemical reaction with substances that bathers introduce into the water, such as sweat and urine. In swimmers, DBP's may cause irritation of the eyes and the respiratory tract and other problems.

The amended Decree applies not only to chlorinated swimming pools, but also to other types of pools, such as swimming ponds, pools for toddlers, pools for single use, floating tanks (salt water pools), and so-called spring pools.

For each type of pool or pond the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has advised the Ministry about the standards, analysis methods and analysis frequencies for the new quality requirements. The main consideration was protecting swimmers and staff against possible health problems caused by the presence of microbiological and/or chemical contaminations in the water or in the air. The legislation must provide equivalent protection to swimmers and staff in all types of pools, although each type requires a specific approach with specific standards.

Overig

Grootte
447KB