Study of Perception of the Home Environment (OBW). Annoyance and sleep disturbance – 2021 figures

Study of Perception of the Home Environment (OBW). Annoyance and sleep disturbance – 2021 figures

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wil weten hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Het laat dat sinds 1977 onderzoeken; sinds 2003 gebeurt dat door het RIVM. Het onderzoek brengt onder meer in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren. In 2021 lijken de mate van hinder en slaapverstoring terug te keren naar de niveaus van 2019, voor de coronapandemie. Van sommige bronnen daalde na een stijging in 2020 de hinder en slaapverstoring in 2021 weer iets. In 2021 hadden mensen nog steeds vooral ernstige hinder van bronnen vlak bij hun woning, zoals wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van andere bronnen zoals vliegverkeer die ernstige hinder veroorzaken, ondervonden ze in 2021 weer meer last dan in 2020. De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven ‘wegverkeer’ en ‘buren’. In 2021 was de categorie ‘Wegverkeer’ (op wegen tot 50 kilometer per uur) de belangrijkste bron van hinder. In 2019 was dat de categorie ‘Buren’. ‘Wegverkeer’ en ‘Buren’ blijven ook de belangrijkste bronnen van hinder en slaapverstoring door trillingen. Wat geurhinder betreft, zijn in 2021 net als in 2020 ‘buren’ de belangrijkste bron. In 2019 waren ‘open haarden’ en ‘allesbranders’ de belangrijkste bronnen van geurhinder. De belangrijkste bron van bezorgdheid is ‘wonen bij een risicovol bedrijf of industrie’. De bezorgdheid hierover is wel lager dan ‘wonen in een drukke straat’ in 2020. Dat was in 2020 de belangrijkste bron van bezorgdheid. Wat de effecten van omgevingsfactoren betreft, zijn mensen net als in 2020 het meest bezorgd over effecten op hun gezondheid door de luchtkwaliteit rond huizen. Mensen hebben in 2021 ongeveer dezelfde verwachtingen (vooruit, achteruit, hetzelfde) over de buurtontwikkeling of over geluid in hun omgeving als in de jaren ervoor. In 2021 namen bijna 1.990 inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder aan dit onderzoek deel. Dit aantal is lager dan de jaren ervoor, maar nog steeds voldoende om representatief te zijn. Het RIVM en het CBS deden het onderzoek. Het RIVM baseert zijn resultaten op de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek (Onderzoek Beleving Woonomgeving OBW).

Abstract

The Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W) wants to know how residents experience their home environment. It has carried out investigations in this area since 1977. Since 2003, these have been carried out by RIVM. Among other things, the study maps out how residents experience noise, vibrations, odours and safety in the home environment.

In 2021, annoyance and sleep disturbance levels appeared to have returned to 2019 levels, before the coronavirus pandemic. After an increase in the annoyance and sleep disturbance levels caused by some sources in 2020, there was a slight decrease in 2021. In 2021, people remained particularly affected by sources close to their home, such as road traffic, neighbours and construction and demolition activities. Other sources of serious annoyance, such as air traffic, caused them more trouble in 2021 than in 2020.

The main sources of noise that caused annoyance and sleep disturbance remained road traffic and neighbours. In 2021, road traffic (on roads with speeds of up to 50 kilometres per hour) was the main source of annoyance. In 2019, it was neighbours. Road traffic and neighbours also remained the main sources of annoyance and sleep disturbance caused by vibrations. As far as odour annoyance is concerned, neighbours were the main source in 2021, just like they were in 2020. The main sources of odour annoyance in 2019 were fireplaces and multifuel stoves.

The main cause of concern was ‘living in the vicinity of a high-risk enterprise or industry’. However, the level of concern was below that caused by ‘living in a busy street’ in 2020, which was the main cause of concern in that year. As for the effects of environmental factors, people were most concerned about the health effects of the air quality in residential areas. This was the same in 2020. In 2021, people had roughly the same expectations (more, less, the same) about the development of their neighbourhood or noise in their environment as in previous years.

In 2021, almost 1,990 residents of the Netherlands aged 16 and over took part in this study. While this was a lower number than in previous years, it was still sufficient to be representative. The study was carried out by RIVM and Statistics Netherlands (CBS). RIVM bases its results on the outcomes of a questionnaire (Study of Perception of the Home Environment, or OBW).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1164 kb