Study into the use of chromium (VI) at NS/NedTrain over the 1970–2020 period. Work protocols, adherence to regulations, exposure and health risks. Summary of the substudies

Study into the use of chromium (VI) at NS/NedTrain over the 1970–2020 period. Work protocols, adherence to regulations, exposure and health risks. Summary of the substudies

Go to abstract

Samenvatting

In oude verflagen van sommige treinen zit de schadelijke stof chroom-6. Tijdens onderhoud en reparatie van treinen, kunnen (oud-)medewerkers van NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)/NedTrain in contact zijn gekomen met chroom-6. Hierdoor kunnen zij een grotere kans hebben om bepaalde aandoeningen te krijgen. Het gaat om onder meer een aantal soorten kanker, allergische aandoeningen, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot. Het is niet te zeggen hoeveel groter deze kans is, omdat niet bekend is hoe hoog de blootstelling aan chroom-6 is geweest. Daarbij komt dat de kans op deze aandoeningen niet alleen afhangt van blootstelling aan chroom-6, maar ook van andere oorzaken. NS/NedTrain heeft lange tijd niet voldaan aan de regelgeving die gold om medewerkers tegen chroom-6 te beschermen.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden bij NS/NedTrain. Die is voor de periode van 1970 tot en met 2020 onderzocht. De hoogte van de blootstelling aan chroom-6 is niet bekend, omdat NS/NedTrain over het grootste deel van de onderzochte periode geen meetgegevens heeft.

Wel is het duidelijk dat de mate waarin mensen aan chroom-6 blootstonden, sterk verschilde tussen en binnen functies, tussen verschillende locaties van NS/NedTrain en door de jaren heen. Daarom is onderzocht hoe waarschijnlijk het is dat (oud-)medewerkers in deze verschillende situaties aan chroom-6 hebben blootgestaan. Het onderzoek laat zien dat (oud-)medewerkers vooral in contact kwamen met chroom-6 doordat ze stof inademden dat vrijkwam als ze aan oude verflagen werkten, zoals tijdens het schuren en lassen. Deze blootstelling was hoger dan bij het aanbrengen van nieuwe verflagen met chroom-6.

Verder blijkt dat NS/NedTrain in theorie het voornemen had om de zorgplicht voor werknemers goed in te vullen, maar dat in de praktijk niet goed uitvoerde. Slechts weinig leidinggevenden en anderen die verantwoordelijk waren voor veilig en gezond werken, waren bekend met de risico’s van chroom-6. Daardoor waren (oud-)medewerkers dat ook niet. Voor zover risico’s bekend waren, zijn ze vooral gekoppeld aan werkzaamheden waarbij nieuwe verflagen met chroom-6 werden aangebracht. Veel minder was bekend over de risico’s van activiteiten met chroom-6-houdende verflagen die al op de treinen zaten.

Er zijn weinig maatregelen getroffen om blootstelling te verminderen, zoals via afzuiginstallaties. Ook is er niet consequent op toegezien dat medewerkers persoonlijke ademhalingsbescherming droegen, zoals stofmaskers. Zij zijn niet genoeg voorgelicht over de gevaren van chroom-6 en zijn niet regelmatig medisch onderzocht op de (gevolgen van) blootstelling aan chroom-6. In de loop van de onderzochte periode kwam hiervoor meer aandacht, mede doordat NS/NedTrain kwaliteitssystemen inzette voor veilig en gezond werken.

Deze conclusies worden in drie aparte deelrapporten verder uitgelegd en onderbouwd. Dit rapport is een samenvatting van alle deelrapporten en geeft de eindconclusies.

Abstract

The older layers of paint on some trains contain the harmful substance hexavalent chromium, also known as chromium (VI). NS/NedTrain staff may have been exposed to chromium (VI) during maintenance and repair work on trains. This puts them at greater risk of developing certain medical conditions, including certain types of cancer, allergies, chronic lung diseases and perforation of the nasal septum. The extent of this risk cannot be determined, as the extent of exposure to chromium (VI) is unknown. Furthermore, the risk of developing these conditions depends not only on exposure to chromium (VI), but also on other causative factors. NS/NedTrain failed to comply with the regulations that were in place to protect staff from exposure to chromium (VI) for many years.

This is the outcome of an RIVM study into chromium (VI) exposure during work at NS/NedTrain. The study covered the period from 1970 until 2020. As NS/NedTrain did not collect any measurement data during the vast majority of the period covered by the study, the extent of exposure to chromium (VI) is unknown.

What is clear, however, is that there was considerable variety in terms of individual exposure to chromium (VI): between and within roles, between different NS/NedTrain sites and over the years. For that reason, the study focused on the probability of staff having been exposed to chromium (VI) in these different situations. The study shows that staff were mainly exposed to chromium (VI) through fine particles that they inhaled while working on older layers of paint, such as during sanding and welding. This exposure exceeded the level associated with applying new layers of paint containing chromium (VI).

Moreover, the study revealed that although NS/NedTrain had the intention of fulfilling its duty of care to staff properly, it failed to do so in practice. Only a few managers and others who were responsible for health and safety in the workplace were aware of the risks posed by chromium (VI), which is why staff were not aware of these either. To the extent that risks were known, they were primarily associated with work that involved applying new layers of paint containing chromium (VI). There was far less awareness of the risks posed by work on older layers of paint containing chromium (VI) that were already on the trains.

NS/NedTrain took very few measures to reduce exposure, like installing extractor units, nor did it monitor the use of personal protective equipment, such as dust masks, consistently. Staff were not adequately informed of the hazards associated with chromium (VI) and did not undergo regular medical checks to investigate chromium (VI) exposure (or the effects thereof). The level of focus on the issue increased over the course of the period covered by the study, in part due to NS/NedTrain introducing quality control systems for health and safety in the workplace.

These conclusions are substantiated and explained in more detail in three separate subreports. This report is a summary of all subreports and presents the final conclusions.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
866 kb