Go to abstract

Samenvatting

Sterke elektromagnetische velden op de werkplek, zoals bij elektrisch lassen of radarinstallaties, kunnen direct gezondheidseffecten veroorzaken bij werknemers. Voorbeelden daarvan zijn prikkeling van de zenuwen of opwarming van organen. Vanaf juli 2016 worden werknemers in Nederland hiertegen beschermd op basis van Europese wet- en regelgeving. Langetermijneffecten zijn hier niet in opgenomen. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke mogelijke effecten de blootstelling op de lange termijn zou kunnen hebben op de gezondheid van werknemers. Dit geldt vooral voor situaties waarin de elektromagnetische velden zwakker zijn dan de limieten in de Europese regelgeving. Op basis van de huidige kennis blijkt hierop geen eenduidig antwoord mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat er een verband is tussen (laagfrequente) elektromagnetische velden en de mate waarin de zenuwziekte ALS voorkomt. Het is echter nog niet duidelijk of de elektromagnetische velden de werkelijke oorzaak zijn, of andere factoren op de werkplek zoals chemische stoffen of elektrische schokken. Bij andere ziekten van het zenuwstelsel, zoals dementie en multiple sclerose (MS), spreken studies elkaar tegen of is er nog te weinig onderzoek gedaan naar het effect van elektromagnetische velden. Er is geen verband aangetoond tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en het ontstaan van diverse vormen van kanker. Voor borstkanker (bij vrouwen) is het bewijs dat er geen verband is het beste onderbouwd; voor hersentumoren en leukemie is er onvoldoende bewijs voor een verband. Voor andere vormen van kanker ontbreekt voldoende en goed onderbouwd onderzoek. Deze bevindingen zijn gebaseerd op reviews van de wetenschappelijke literatuur en recente publicaties. Het is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW omdat werknemers aan sterkere elektromagnetische velden kunnen blootstaan dan de algemene bevolking.

Abstract

Strong electromagnetic fields in the workplace, such as those generated by electric welding or radar installations, can cause direct health effects in workers. Examples of such effects are nerve stimulation or heating of body organs. From July 2016, Dutch workers are protected against acute health effects on the basis of European legislation. This legislation does not cover long-term effects. The National Institute for Public Health and the Environment has therefore investigated what long-term effects exposure could have on the health of workers according to current scientific knowledge. This mainly concerns situations in which the electromagnetic fields are weaker than the limits in European legislation. On the basis of present scientific knowledge, this question cannot be answered definitively.

For example, there are indications for a relationship between (low frequency) electromagnetic fields and the occurrence of the nervous system disease ALS. However, it is still unclear whether it is the electromagnetic fields that are the true causal agent, or other agents in the workplace, such as chemicals or electric shocks. For other diseases of the nervous system, such as dementia and multiple sclerosis (MS), the scientific studies contradict each other or too little research has been done into the effect of electromagnetic fields.

No relationship has been demonstrated between exposure to electromagnetic fields and the occurrence of various types of cancer. The evidence for the absence of a relationship is strongest for breast cancer (in women). For brain tumours and leukaemia, there is insufficient evidence for a relationship. For other forms of cancer, sufficient and well-founded research is lacking.

These findings are based on published reviews of the scientific literature and recent research publications. It was conducted at the request of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, because workers can be exposed to stronger electromagnetic fields than members of the general population.

Overig

Grootte
556KB