Development of visible and accessible district nursing. Experiences of clients, informal carers and parties involved in regional projects

Development of visible and accessible district nursing. Experiences of clients, informal carers and parties involved in regional projects

Go to abstract

Samenvatting

De vraag naar wijkverpleging groeit en zal dat blijven doen. Niet alleen door de vergrijzing, maar ook omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. De afgelopen jaren is de wijkverpleging sterk versnipperd geraakt en zijn er in een regio vaak veel aanbieders. Het is hierdoor niet altijd duidelijk welke organisaties in welke wijk werken, welke zorg ze leveren en of ze plek hebben voor een nieuwe patiënt. Het kost huisartsen, ziekenhuizen, toekomstige patiënten en naasten daarom veel tijd om de juiste zorg te vinden.

Het RIVM heeft onderzocht welke ervaringen patiënten en mantelzorgers hebben met het regelen van wijkverpleging. Een kwart van de mensen dat voor zichzelf of voor een naaste wijkverpleging heeft aangevraagd, had daarmee moeite. Het was voor hen niet duidelijk hoe het aanvragen werkt of waarop zij moeten letten. Ze willen hierbij graag geholpen worden, bijvoorbeeld bij hun huisartspraktijk of gemeente.

De helft van de bevraagde mensen vindt het belangrijk dat zij zelf kunnen kiezen van welke organisatie zij zorg krijgen. Bijvoorbeeld om de kwaliteit die ze bieden of omdat ze hetzelfde geloof hebben. Maar in de praktijk blijkt dat de helft van de mensen die dit belangrijk vindt, geen keuze had. Deze groep kwam terecht bij de organisatie die op dat moment plek had.

Op verschillende plekken in Nederland kunnen zorgvragen sneller worden opgepakt omdat wijkverpleegkundigen hierbij met elkaar samenwerken. Ook is in sommige regio’s afgesproken dat alle aanvragen voor wijkverpleging bij één centraal aanmeldpunt worden gedaan. Volgens degenen die zorg aanvragen is het op deze manier makkelijker.

Om de groeiende zorgvraag en personeelstekorten op te kunnen vangen is er nog meer samenwerking nodig met de huisarts, ziekenhuizen en het sociale domein in gemeenten. Dat vinden betrokkenen bij samenwerkingsverbanden, zoals projectleiders. Zij vinden het belangrijk dat daarbij wordt afgesproken welke zorg de wijkverpleging moet leveren en welke zorg anders kan worden georganiseerd. Ten slotte vinden managers van zorgorganisaties dat zorgverzekeraars lokale en regionale samenwerking actiever kunnen stimuleren.

Abstract

Demand for district nursing is growing and this trend is set to continue. This is not only because of the ageing population, but also because many older people live independently for longer. District nursing has become highly fragmented in recent years, leading to an abundance of providers in many regions. As a result, it is not always clear which providers are active in which districts, what type of care they provide and whether they have capacity to accept new patients. All this makes it time-consuming for general practitioners (GP), hospitals, new patients and their families to find the right care.

RIVM has conducted a survey to gain insight into the experiences of patients and informal carers with arranging district nursing. A quarter of people who applied for district nursing for themselves or a family member experienced difficulties. It was unclear to them how to apply and what to look out for. They would have appreciated assistance from for example their GP or their municipality.

Half of the respondents stated it was important to be able to choose their provider. Reasons included the quality offered or religious affiliation. However, in practice half of those who rated this as important had no choice. This group ended up with whichever provider happened to have capacity.

In several regions across the Netherlands, turnaround times for applications are shorter as local district nursing providers work together. Some regions have also set up central offices to handle all incoming applications. According to those applying for care, this set-up is more convenient.

More extensive cooperation with GPs, hospitals and municipal social services is needed to cope with the growing demand for care and staff shortages, according to project leaders and others involved in partnerships. They also underlined the need for agreements about which types of care district nurses should provide and which care can be organised in another way. Lastly, healthcare managers
stated that care insurers could be more active in stimulating local and regional cooperation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
983 kb