Go to abstract

Samenvatting

Het onderhavige onderzoek is een eerste verkenning geweest naar de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in gft-compost. In deze rapportage is een indicatieve vergelijking van de gehalten in compost met de streefwaarden voor bodem (H=20%) gemaakt. Mede op basis van dit onderzoek zullen normen voor organische microverontreinigingen worden ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat alle compost monsters organische microverontreinigingen bevatten. Het gehalte PAK in het onderzochte compost blijkt relatief hoog te zijn ten opzichte van de streefwaarde voor bodem. Er is voor de meeste PAK geen relatie gevonden tussen het gehalte in compost en de composteerinrichting. De hoeveelheden van HCB en ftalaten in het compost blijken eveneens hoger dan de streefwaarde te zijn. In enkele monsters blijkt het gehalte chloorfenolen, PCB, endrin en/of minerale olie hoger te zijn dan de streefwaarde. Het gehalte dioxinen in compost blijkt ver onder de voorlopige waarde voor bodem in woongebieden te liggen. Het gemeten gehalte dioxinen blijkt in twee van de vier monsters eveneens lager dan de voorlopige waarde voor veeteeltgebieden te zijn en weinig verschillend van het achtergrondniveau van dioxinen in de Nederlandse bodem. Naar aanleiding van de resultaten van dit orienterende onderzoek, wordt aanbevolen om een groter opgezet onderzoek naar organische microverontreinigingen in compost uit te voeren, zodat een representatief beeld van de gehalten in gft-compost in Nederland wordt verkregen.

Abstract

The current investigation represented an initial survey on the presence of organic contaminants in Bio-waste compost (garden, fruit and vegetable wast). This report provides an indicative comparison between the pollution levels in compost and the target value for soil (H=20%). Partly based on this research, however, standards for organic contaminants will be developed. It was found that all compost samples contained organic contaminants. The PAH levels in the compost samples were shown to be relatively high when compared to the target value for soil. It was found that for most PAH no relation between the levels in the compost and the compost production plant existed. The amount of HCB and phthalates was also found to be higher than the target values. In some samples, the content of chlorinated phenols, PCB, endrin and/or mineral oil turned out to be higher than the target value. All compost samples were shown to contain amounts of dioxins far below the provisional value for soil in urban areas. With reference to the results of this investigation it is recommended to set up extensive research into organic contaminants in compost to get a representative picture of the contaminant levels in compost.

Overig

Grootte
694KB