Private use of rodenticides and green deposit removers

Private use of rodenticides and green deposit removers

Go to abstract

Samenvatting

De overheid wil dat mensen thuis minder vaak chemische middelen gebruiken, zoals biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Niet-chemische bestrijdingsmethoden zijn vaak beter voor het milieu. Het ministerie van IenW wil daarom weten of de genomen maatregelen, zoals voorlichting als mensen deze producten kopen, effect hebben. Het RIVM heeft daarom uitgezocht hoeveel verpakkingen van twee soorten biociden tussen 2014 en 2019 zijn verkocht. Het gaat om biociden tegen ratten en muizen (rodenticiden) en tegen groene aanslag. Particulieren kochten tussen 2014 en 2018 ongeveer evenveel rodenticiden, rond de 230.000 verpakkingen per jaar. In 2019 steeg dat aantal naar 330.000 per jaar. Het is niet duidelijk of dit betekent dat mensen dit middel ook vaker hebben gebruikt. Dat is op basis van deze verkoopcijfers niet te zeggen. Deze stijging kan komen doordat in 2019 de verpakkingen kleiner zijn geworden. Mensen hebben daardoor mogelijk meer stuks gekocht om dezelfde hoeveelheid in huis te hebben. Uit een peiling onder consumenten blijkt dat zij vaker meerdere maatregelen tegelijk nemen om muizen te bestrijden. Ze kozen daarbij vaker voor rodenticiden (van 36 procent in 2017 naar 44 procent in 2019). De populairste maatregel is het gebruik van muizenvallen. Uit de peiling blijkt dat ongeveer evenveel consumenten muizenvallen gebruiken (66 à 69 procent). Wel zijn er meer muizenvallen verkocht. Het kan dus zijn dat deze consumenten in 2019 meer vallen gebruikten dan in 2017. Er zijn minder chemische middelen tegen groene aanslag verkocht. De verkoop daalde van 1.350.000 in 2017 naar ongeveer 1.000.000 verpakkingen in 2019. We denken dat deze middelen minder vaak zijn gebruikt – de verpakkingen zijn even groot gebleven. De populairste manier om groene aanslag weg te halen is de hogedrukspuit, zo blijkt uit het consumentenonderzoek. Meer dan de helft van de consumenten gebruikt hiervoor geen biociden of andere chemische middelen. Ongeveer 30 procent van de mensen die een chemisch middel gebruiken, doen dat onder andere met een biocide. De andere 70 procent gebruikt alleen een schoonmaakmiddel of een huismiddel zoals azijn.

Abstract

The government wants the public to reduce their use of chemicals, such as biocides and pesticides. Non-chemical control methods are often better for the environment. For this reason, the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) is interested in knowing whether the measures, such as providing information when people buy such products, are effective. RIVM has therefore investigated how many packaging units of two types of biocides were sold between 2014 and 2019. The biocides concerned were rodenticides (used to control rats and mice) and green deposit removers.

Between 2014 and 2018, consumers bought approximately the same quantity of rodenticides every year, that is, around 230,000 packaging units. In 2019, this number rose to 330,000 packaging units. It is not clear whether this means that people actually used the product in question more frequently; this conclusion cannot be drawn on the basis of these sales figures. The increase could be due to the fact that the size of the packaging units was reduced in 2019 and that people may therefore have bought more of them in order to have the same quantity.

A survey among consumers shows that they often take several measures at the same time to get rid of mice and opted more frequently to use rodenticides (from 36% in 2017 to 44% in 2019). The use of mouse traps is the most popular measure. The survey shows that about the same number of consumers use mouse traps (66 to 69%). However, more mouse traps were sold. Consequently, these consumers may have used more traps in 2019 than they did in 2017.

Fewer packaging units of green deposit removers were sold. Sales dropped from 1,350,000 in 2017 to approximately 1,000,000 packaging units in 2019. We think that these products were used less frequently – the packaging units remained the same size.

According to the consumer survey, the most popular way to remove green deposits is to use a high-pressure cleaner. More than half of the respondents do not use biocides or other chemical products to remove green deposits. Around 30% of those who use a chemical product, use biocides, among other things. The other 70% only use a cleaning product or a household product such as vinegar.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
609 kb