PAS Nitrogen Monitoring Report : Addendum to the state of affairs 2016

PAS Nitrogen Monitoring Report : Addendum to the state of affairs 2016

Go to abstract

Samenvatting

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgezet om natuurdoelen in Nederland te realiseren en binnen die doelen ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. Stikstof is een voedingsstof voor planten, maar te veel stikstof kan schade veroorzaken aan de natuur en biodiversiteit. Door bestaand beleid en extra maatregelen om de uitstoot van stikstof te verlagen, zijn in het PAS nieuwe economische activiteiten mogelijk, binnen bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de natuur te behouden of te versterken. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Het RIVM rapporteert jaarlijks in opdracht van het PAS-Bureau over de verwachte ontwikkelingen van de uitstoot en depositie voor de ijkjaren 2020 en 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2014 van het PAS. Aanleiding voor de onderliggende tussentijdse rapportage is nieuwe informatie over leefgebieden van soorten. Hierdoor wordt op anderhalf keer zoveel locaties de verwachte depositie gemonitord. Het aanvullen en toevoegen van leefgebieden aan het Programma Aanpak Stikstof heeft geleid tot meer inzicht in de leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof. Deze uitbreiding van de monitoringsmethodiek geeft geen aanleiding om de eerder gepresenteerde conclusies over de trends in uitstoot en depositie in de voorgaande M16 rapportage anders te duiden. Tot 2020 wordt een lichte toename van de uitstoot van stikstofoxide ten opzichte van 2014 berekend door de groei van de zeevaart en industrie. Op de langere termijn, tussen 2020 en 2030, wordt een daling van 43 kiloton verwacht, onder andere door de effecten van schoner verkeer. De berekende ammoniakuitstoot daalt naar verwachting tussen 2014 en 2030 met 12 kiloton. De berekende stikstofdepositie (stikstofoxiden en ammoniak) tussen 2014, het referentiejaar van het PAS, en 2030 daalt naar verwachting met 15 procent.

Abstract

The Nitrogen Action Programme (PAS) was launched in order to realise nature policy goals in the Netherlands and, within the framework of these goals, to also facilitate economic development. Nitrogen is a nutrient for plants, but too much nitrogen can cause damage to nature and reduce biodiversity.

By implementing existing policy and taking additional measures to reduce nitrogen emissions, new economic activities would be possible within the framework of the PAS subject to specific conditions. One condition is that measures are taken to maintain or strengthen the quality of the natural environment. The PAS went into effect on 1 July 2015.

At the request of the PAS Agency, RIVM submits an annual report on the expected developments with regard to the emission and deposition for the reference years 2020 and 2030 in comparison to the PAS reference year 2014. The reason for the interim report at hand is the availability of new information on the habitats of species. As a result, the number of locations where the expected deposition is monitored has been increased by 50%. The expansion and addition of habitats to the Nitrogen Action Programme has provided additional insight into the habitats of plants and animals that are sensitive to nitrogen. This expansion of the monitoring methodology has not made it necessary to modify the conclusions already presented in the previous M16 report regarding the trends in emission and deposition.

Compared to 2014, a slight increase in the emission of nitrogen oxide is projected until 2020 as a result of the growth of maritime shipping and industry. Over the longer term, between 2020 and 2030, a decrease in emissions of 43 kilotonnes is expected, in part due to reduced emissions from traffic. The calculated emission of ammonia is expected to decrease by 12 kilotonnes between 2014 and 2030. Between 2014, the PAS reference year, and 2030, the calculated nitrogen deposition (nitrogen oxides and ammonia) is expected to decrease by 15%.

Overig

Grootte
1.77MB