Go to abstract

Samenvatting

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingevoerd om economische ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijkertijd de natuurdoelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren. Het programma omvat maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen waardoor er minder vanuit de lucht op deze gebieden neerslaat (depositie). Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Daarnaast omvat het PAS herstelmaatregelen om de natuur aldaar te versterken. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. De ontwikkeling van de depositie door de jaren heen laat in deze monitoringsronde een wisselend beeld zien. Vanuit het hoofdwegennet, de landbouwsector en de bijdrage vanuit het buitenland daalt de verwachte depositie voor 2030 gemiddeld genomen. Andere sectoren laten echter een minder gunstig beeld zien. In zijn totaliteit daalt de gemiddelde depositie 14 procent. Het PAS maakt het mogelijk, gezien de verwachte toekomstige depositiedaling, dat bestaande activiteiten kunnen uitbreiden, of dat nieuwe activiteiten kunnen starten. Met de op die manier beschikbaar gestelde zogenoemde depositieruimte maakt het PAS economische ontwikkeling mogelijk, onder de voorwaarden dat de totale stikstofdepositie blijft dalen, en de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in geding komen. Bij nieuwe economische activiteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die een meldingsplicht hebben omdat ze weinig stikstofdepositie veroorzaken, en vergunningsplichtige activiteiten. De ruimte die beschikbaar is voor activiteiten met meldingsplicht is gemiddeld over Nederland voor 55 procent benut. Van de ruimte voor vergunningsplichtige activiteiten is gemiddeld circa 30 procent benut. Het merendeel van de nieuwe activiteiten betreft de landbouwsector. Het RIVM rapporteert in opdracht van het PAS-Bureau jaarlijks over de stikstofdepositie, als onderdeel van de totale PAS-monitoring. Het gebruikt hiervoor de nieuwste stikstofemissiegegevens en de meest geactualiseerde modellen en rekenmethoden. Telkens worden de verwachte ontwikkelingen voor de ijkjaren 2020 en 2030 beschreven in relatie tot de situatie vóór de PAS (2014).

Abstract

The Nitrogen Action Programme (PAS) was launched in order to facilitate economic development while at the same time realising the nature policy goals for the 'Natura 2000' areas. The programme contains measures for reducing nitrogen emissions so that less nitrogen will be deposited from the air on these areas. This creates opportunities for new economic activities. In addition, the PAS contains measures aimed at strengthening the ability of nature in these areas to recover their natural functions. The PAS went into effect on 1 July 2015.

In this monitoring round, the pattern of nitrogen deposition over the years is rather variable. For 2030, the predicted deposition from the main roads and the agricultural sector as well as the contribution from outside the country will, on average, decrease. However, other sectors present a less favourable picture. Overall, the average deposition decreases by 14%.

In view of the expected decrease in deposition in future, the PAS makes it possible for existing activities to be expanded or for new activities to be initiated. By taking into account this so-called 'deposition buffer', the PAS makes further economic development possible, subject to the following conditions: a) the total nitrogen deposition continues to decrease, and b) the maintenance goals for the 'Natura 2000 areas' are not compromised.

With regard to new economic activities, a distinction is made between activities that need to be reported, as they result in only a minor amount of nitrogen deposition, and activities for which a permit is required. Roughly 55% of the buffer or margin that is available throughout the Netherlands for activities that need to be reported has already been utilised. Roughly 30% of the buffer available for activities that require a permit has been utilised. Most of the new activities involve the agricultural sector.

At the request of the PAS Agency, RIVM submits an annual report on the nitrogen deposition, as part of the total PAS monitoring effort. For that purpose, it uses the latest data on nitrogen emissions and the latest models and calculation methods. Each report describes the expected developments for the reference years 2020 and 2030 in relation to the situation that existed before the PAS (2014).

Overig

Grootte
2.23MB