Go to abstract

Samenvatting

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingevoerd om de stikstof-uitstoot in Natura 2000-gebieden te verminderen en tegelijkertijd ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Het RIVM zal in opdracht van het PAS-Bureau de Nederlandse overheid jaarlijks rapporteren over de berekende hoeveelheid stikstof die vanuit de lucht op de bodem neerslaat (depositie). Deze informatie kan worden gebruikt om te beoordelen of het programma moet worden bijgestuurd. De eerste monitoringsrapportage bevat de nulmeting en de ontwikkeling van de hoeveelheid stikstof gedurende het eerst halfjaar in de Natura 2000-gebieden. Hieruit blijkt dat de berekende stikstofdepositie door de jaren heen daalt, ook als de ruimte die beschikbaar is voor economische activiteit wordt ingevuld. De resultaten zijn in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment dat de PAS in werking trad. De berekende daling is nog niet overal terug te zien in de metingen van de ammoniakconcentraties van de afgelopen jaren. In delen van Nederland wordt op basis van de metingen zelfs een stijgende trend waargenomen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoekt het RIVM het verschil tussen de berekeningen en de metingen. Deze rapportage over stikstof is onderdeel van de totale jaarlijkse PAS-monitoringsrapportage. De overige onderdelen zijn een soortgelijke rapportage over de natuur (onder verantwoording van het PAS-Bureau) en een overkoepelende notitie over de totale PAS Monitorings-rapportage.

Abstract

The Nitrogen Action Programme (PAS) was launched in order to reduce the nitrogen loads in ‘Natura 2000’ areas and at the same time to facilitate spatial planning and economic development. The PAS went into effect on 1 July 2015.

At the request of the PAS Agency, RIVM will submit an annual report to the Dutch government on the calculated amount of nitrogen that is deposited on the soil from the air (deposition). This information can be used to evaluate whether the programme needs to be adjusted. The first monitoring report includes the ‘zero measurement’ (initial situation) and the changes in the amount of nitrogen during the first half year in the Natura 2000 areas. The report indicates that the calculated amount of nitrogen deposited over the years is decreasing, even as the area available for economic activity is being utilised.

The results are in line with the prognoses made when the PAS went into effect. The calculated decrease is not yet reflected everywhere in the measurements of the ammonia concentrations during the past years. Based on the measurements, a trend of increasing concentrations can actually be seen in some parts of the Netherlands. At the request of the Ministry of Economic Affairs, RIVM is investigating the difference between the calculations and the measurements.

This report on nitrogen is part of the overall annual PAS monitoring report. The other parts consist of similar reports focusing on nature (for which the PAS Agency is responsible) and a framework memorandum on the overall PAS monitoring report.

Resterend

Grootte
0MB