Go to abstract

Samenvatting

Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (permeatie). Het RIVM heeft met het KWR Watercycle Research Institute een stappenplan ontwikkeld om de risico's voor de drinkwaterkwaliteit hiervan te beoordelen. Hiermee kunnen de risico's tijdig worden onderkend en wordt onnodig onderzoek zo veel mogelijk vermeden. Kunststof drinkwaterleidingen worden vooral gebruikt voor de aansluiting van woningen op de hoofdwaterleiding. Het stappenplan is een combinatie van toetsing aan grondwaterconcentraties, aandacht voor klachten van gebruikers, de modellering van permeatie en, in geval van twijfel, metingen. Voorgesteld wordt dat het stappenplan en het model voor de berekening van permeatie de huidige werkwijze van het bevoegd gezag voor bodemsanering en de drinkwaterbedrijven vervangt. Bovendien wordt voorgesteld om voor de beoordeling van de risico's van grondwaterverontreiniging de beoordelingsmethodiek aan te passen aan de nieuwe inzichten. Voor deze methodiek zijn onder meer praktijkdata afkomstig van risicovolle situaties geanalyseerd. Tevens is een model ontwikkeld om de hoeveelheid aan verontreiniging die in het drinkwater terecht kan komen te voorspellen. De modelontwikkeling is beschreven in een separaat rapport.

Abstract

It is possible that organic contaminants in groundwater penetrate through plastic (polyethylene) drinking water pipes which harms the drinking water quality. RIVM and the KWR Water Cycle Research Institute have developed a step-by-step plan to assess the risks of permeation. With the step-by-step plan, risks for drinking water quality can be identified early while unnecessary measurements are minimized. Polyethylene drinking water pipes are mainly used for connecting homes to the main water supply. The step-by-step plan is a combination of testing groundwater concentrations, attention to user complaints, the modeling of permeation and, in case of doubt, measurements of drinking water. It is proposed that the new method will replace the current practice of both the water companies and the competent authority for soil remediation. For this method, field data from suspected locations were analyzed. In addition, a model was developed to predict the amount of pollution that can end up in the drinking water. The model development has been described in a separate report.

Resterend

Grootte
1.09MB