POP's in moedermelk van Nederlandse vrouwen

POP's in moedermelk van Nederlandse vrouwen

Go to abstract

Samenvatting

Mensen staan hun leven lang via voedsel en het milieu bloot aan kleine hoeveelheden van zogeheten POP's (Persistent Organic Pollutants/persistente organische verontreinigingen). Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die heel langzaam afbreken, ophopen in het lichaam en giftig zijn. POP's hopen op in bloed en vetweefsel en komen zo ook in moedermelk terecht. Volgens het RIVM gaat het in Nederland over het algemeen om lage concentraties POP's in moedermelk. Er zijn geen risico's voor baby's als ze via moedermelk aan deze stoffen blootstaan. Er is daarom geen aanleiding te stoppen met borstvoeding. Ook blijkt dat de concentraties van POP's in moedermelk de afgelopen decennia lager zijn geworden. Dat komt door internationale afspraken, vooral het POP-verdrag van Stockholm uit 2001, om het gebruik van deze stoffen te verbieden of alleen onder strenge voorwaarden toe te staan. Doordat de stoffen zo langzaam afbreken, komen ze nog steeds voor in het milieu. De concentratie POP's in moedermelk is gemiddeld genomen pas na 5 tot 10 jaar gehalveerd. POP's kunnen onder andere vrijkomen in de industrie, bij verbrandingen of kunnen in gewasbeschermingsmiddelen zitten. Voorbeelden van POP's zijn dioxines, PCB's en gewasbeschermingsmiddelen als DDT en heptachloor. Sinds 2009 staat ook PFOS op de POP-lijst vanwege de ongewenste eigenschappen van deze stof. Het is niet bekend of de hoeveelheid PFOS in moedermelk afneemt. Deze stof is namelijk in 2014 voor het eerst in het meetprogramma opgenomen. Het RIVM heeft voor dit onderzoek in 2014 monsters moedermelk verzameld, die tussen 2014 en 2016 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn geanalyseerd. De WHO meet sinds 1969 wereldwijd POP's in moedermelk. Hierdoor kunnen ontwikkelingen in de concentratie van POP's in moedermelk tussen landen en door de jaren heen worden vergeleken. De concentraties van POP's in moedermelk van Nederlandse vrouwen zijn vergelijkbaar met die in andere Westerse landen. Het RIVM beveelt aan om de concentraties van POP's in moedermelk de komende jaren te blijven meten. Dan kan ook de concentratie van stoffen die later aan de lijst POP's zijn toegevoegd, zoals PFOS en verwante verbindingen, in de gaten worden gehouden.

Abstract

Humans are exposed to so-called POPs (Persistent Organic Pollutants) via food and environment during their whole life-span. POPs are man-made substances that break down slowly, accumulate in the human body and are toxic. POPs accumulate in blood and fatty tissues and thus, are also found in human milk.

Humans are exposed to so-called POPs (Persistent Organic Pollutants) via food and environment during their whole life-span. POPs are man-made substances that break down slowly, accumulate in the human body and are toxic. POPs accumulate in blood and fatty tissues and thus, are also found in human milk.

RIVM reports these results, based on a survey on the presence of POPs in human milk. These results also show that concentrations of POPs in human milk have decreased during the last decades. This is because of international agreements, like the POP Stockholm treaty from 2001, which ban or restrict the use of POPs. Because they break down so slowly, POPs are still present in the environment. On average it takes five to ten years for the concentration in human milk to be reduced by half.

POPs are emitted via industry, during combustion processes, but can also be found in plant protection products (pesticides). Examples of POPs are dioxins, PCBs and plant protection products like DDT and heptachlor.

Since 2009, also PFOS was added to the POP list because of the undesirable properties of the substance. It is unknown whether the amount of PFOS in human milk also decreases. The substance has been measured for the first time in human milk in the Netherlands in 2014.

For their research, RIVM collected human milk samples in 2014, that were analysed between 2014 and 2016 by the World Health Organisation (WHO). The WHO has monitored POPs in human milk since 1969. Because of these measurements, developments in the concentration of POPs in human milk can be compared between countries and monitored during time. Concentrations of POPs in human milk of Dutch women are comparable to other Western-European countries.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1666 kb