Go to abstract

Samenvatting

Goede bescherming tegen pneumokokkenziekte kan met één prik minder Sinds 2006 worden kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen pneumokokken. Deze bacteriën kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. De kans hierop is door de vaccinatie flink verlaagd. De vaccinatie bestaat momenteel uit vier prikken die worden gegeven op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden (primaire serie) en 11 maanden (boostervaccinatie). Uit onderzoek blijkt nu dat de vaccinatie even effectief, of zelfs effectiever, is als de primaire serie van drie naar twee prikken wordt teruggebracht en deze in de derde en vijfde maand worden gegeven. Geadviseerd wordt om het huidige pneumokokken prikschema te wijzigen. Minder belastend en kostenbesparend Door minder en iets later te prikken zijn de vaccinaties voor de heel kleine kinderen minder belastend. Daarnaast levert dit schema een aanzienlijke kostenbesparing in de gezondheidszorg op (8 miljoen euro). Deze bevindingen zijn het resultaat van de zogeheten PIM-studie ('Pneumokokken Iets Minder'), die is uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met het Spaarne ziekenhuis en het Wilhelmina kinderziekenhuis. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Vergelijking van vaccinatieschema's In de PIM-studie kregen 400 gezonde kinderen een vaccinatie tegen 13 typen van de pneumokokkenbacterie. Zij zijn vervolgens ingedeeld in vier willekeurige groepen, die elk de vaccinaties op een ander tijdstip kreeg toegediend: met 2, 3, 4 en 11 maanden, met 2, 4, 6 en 11 maanden, met 3, 5 en 11 maanden, en met 2, 4 en 11 maanden. Hogere antistofwaarden bij 3-5 maanden schema Bij alle kinderen is vervolgens bepaald hoeveel antistoffen zij een maand na afloop van de primaire serie hadden gevormd, en een maand na de booster. Dit is ook gedaan op de leeftijd van 8 maanden, omdat vóór de invoering de pneumokokkenvaccinatie rond die leeftijd de meeste gevallen van pneumokokkenziekte voorkwamen. Na de primaire serie bleek de vaccinatie op 3 en 5 maanden hogere antistofwaarden te geven dan de vaccinatie op 2, 3 en 4 maanden. Op 12 maanden bleken alle vier de schema's voldoende antistoffen gegeven te hebben om te beschermen tegen pneumokokkenziekte.

Abstract

Good protection against pneumococcal disease using three instead of four vaccine doses

Pneumococci can cause serious invasive diseases such as meningitis and sepsis. Implementation of vaccination against pneumococci for young children at the age of 2, 3, 4 months (primary series) and at 11 months (booster dose) in 2006 has reduced this risk considerably. A clinical trial shows that vaccination at the age of 3, 5 and 11 months is as effective as, or even more effective than the current Dutch vaccination scheme. It is recommended to alter the current pneumococcal vaccination schedule.

Reduced burden and cost reduction
Administrating fewer vaccine doses at a later age reduces the burden of the vaccination for the children. Moreover the reduced schedule results in a considerable cost reduction for the public health system. These findings are the results of the so-called PIM study ('Pneumokokken Iets Minder') performed by the RIVM, in cooperation with the Spaarne hospital and Wilhelmina children's hospital. The PIM study has been commissioned by the Ministry of Public Health.

Comparison of vaccination schedules
In this study, 400 healthy children were divided ad random into four groups. These four groups were vaccinated against 13 pneumococcal serotypes at 2, 3, 4 and 11 months, at 2, 4, 6 and 11 months, at 3, 5 and 11 months or at 2, 4 and 11 months.

Higher antibody levels after a 3-5 months' schedule
The amount of antibodies produced was measured in all children 1 month after the primary series, and at 12 months of age, 1 month after the booster. Antibody concentrations were also determined at the age of 8 months because the incidence of invasive pneumococcal disease was highest around that age before implementation of nationwide pneumococcal vaccination. After the full schedule at 12 months, all 4 vaccination schedules yielded protective antibody levels. However, after the primary series the 3-5 months' schedule resulted in higher antibody levels than the 2-3-4 months' schedule.

Overig

Grootte
953KB