Action plan for an Oral Health monitor

Action plan for an Oral Health monitor

Go to abstract

Samenvatting

Het is niet duidelijk hoe gezond de mond van de inwoners van Nederland is. Om goede beleidskeuzes over mondzorg te kunnen maken, heeft de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten een monitor Mondgezondheid op te zetten. Het RIVM heeft nu een plan van aanpak gemaakt om de monitor op te zetten. Welke informatie de monitor moet gaan opleveren, de zogeheten indicatoren, is al eerder onderzocht. Voorbeelden zijn het aantal gaatjes dat niet is behandeld, of mensen naar een mondzorgverlener, zoals de tandarts, gaan en of ze tandpijn hebben.

Het RIVM beschrijft in het plan van aanpak welke informatie beschikbaar is voor de indicatoren. Hiervoor zijn 25 gesprekken gevoerd met partijen die mogelijk informatie kunnen aanleveren. Ook is gekeken welke informatie nog ontbreekt. Voor een deel van de indicatoren blijkt er alleen informatie te zijn die een keer is verzameld. Een monitor wil juist de ontwikkelingen door de jaren heen laten zien, waardoor er informatie over meerdere jaren nodig is.

Het RIVM heeft verder onderscheid gemaakt tussen informatie die beschikbaar is voor de eerste monitor in 2023 en informatie die in de jaren daarna beschikbaar kan worden gemaakt. Ook hebben de geinterviewde partijen benoemd onder welke voorwaarden de informatie kan worden gebruikt.

Voor een aantal indicatoren kan een vragenlijstonderzoek waarin mensen zelf hun ervaringen aangeven, informatie leveren. Bijvoorbeeld hoeveel mensen een kunstgebit hebben. Verder kunnen anonieme declaratiegegevens van behandelingen onder andere informatie geven over wie wel en niet naar een mondzorgverlener gaat. Voor bepaalde informatie, bijvoorbeeld over onbehandelde gaatjes en tandvleesontsteking, is mondonderzoek nodig. Dit kan bijvoorbeeld door mensen in een speciale onderzoeksbus te onderzoeken.

Naast de invulling van de indicatoren adviseert het RIVM regelmatig een onderwerp verder uit te diepen. Bijvoorbeeld de mondgezondheid van ouderen of van mensen met een lage sociaaleconomische positie.

Abstract

Currently there is little information about the oral health status of people living in the Netherlands. To make sound policy decisions about oral healthcare, the Minister of Health, Welfare and Sport has decided to organise an Oral Health monitor. RIVM has now developed an action plan for this monitor. Research has already been done regarding the information that the monitor should provide, known as the ‘indicators’. Examples include the number of untreated caries cases, whether people visit an oral healthcare provider, like the dentist, and whether they experience toothache.

In this action plan, RIVM describes which information is available for the indicators. To this end, it conducted 25 interviews with parties that might be able to provide information. RIVM also investigated which information is still lacking. For some of the indicators, it appears that information was collected once only. Because a monitor is intended to show developments over time, information from several years is needed.

In addition, RIVM made a distinction between information that is already available for the first monitor in 2023 and information that can be made available in subsequent years. The interviewed parties also stated the conditions under which the information can be used.

For a number of indicators a survey where people report their experiences can provide information. For example how many people have dentures. Furthermore, anonymous data from insurance companies regarding treatments may yield information about who does and does not visit an oral healthcare provider. For certain types of information, such as untreated caries and gingivitis cases, oral examinations are required. These could be obtained by examining people
in a special mobile unit.

In addition to collecting data for the indicators, RIVM recommends investigating a single topic in greater depth regularly, such as the oral health of the elderly or people with a low socio-economic status.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM