Proposal for a research programme on Climate change and health effects

Proposal for a research programme on Climate change and health effects

Go to abstract

Samenvatting

Klimaat en klimaatverandering hebben invloed op onze gezondheid, zowel positief als negatief. Mensen kunnen bijvoorbeeld overlijden tijdens een hittegolf of huidkanker krijgen door blootstelling aan UVstraling. Maar over de invloed van klimaatverandering op onze fysieke en mentale gezondheid is ook nog veel onduidelijk. We ervaren nu al de gevolgen van klimaatverandering en daarom is het belangrijk om meer kennis te krijgen over de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering.

Het ministerie van VWS heeft daarom het RIVM gevraagd de gezondheidseffecten van klimaatverandering en de samenhang daartussen te onderzoeken. Als eerste stap daarin heeft het RIVM een Plan van Aanpak opgesteld, met een overzicht van de onderzoeksvragen die hierover bestaan. Het gaat om vragen over allergie, mentale gezondheid, infectieziekten, UV-straling en huidkanker, temperatuur en luchtkwaliteit. Deze vragen vormen de basis voor het onderzoeksprogramma van de komende jaren. Het overzicht maakt duidelijk op welke gebieden kennis ontbreekt over klimaatverandering en de gezondheidseffecten.

Om een goed zicht te krijgen op gezondheidseffecten van klimaatverandering, is het belangrijk de effecten in samenhang te onderzoeken. Samenhang is belangrijk om effectieve maatregelen te kunnen nemen en te weten welke maatregelen op korte termijn nodig zijn. Zo is het belangrijk te weten of mensen sterven aan hitte, aan te veel ozon, of aan de combinatie van beide tijdens perioden van hitte. Samenhang voorkomt ook dat onderzoeken overlappen of elkaar tegenwerken. Verder is nog veel onbekend over de omvang van gezondheidseffecten die door klimaatverandering kunnen ontstaan of erger worden. Zo is niet bekend hoeveel mensen allergisch zijn voor pollen en hoeveel last ze daarvan hebben, laat staan wat het effect van klimaatverandering daarop is.

Het onderzoek gaat vooral over de lichamelijke effecten van klimaatverandering, maar heeft voor het eerst ook aandacht voor mentale effecten. Bijvoorbeeld voor stress door overstromingen, zowel direct na de gebeurtenis als op de lange termijn. Bijvoorbeeld door angst voor herhaling of door financiële zorgen.

Abstract

The climate and climate change affect our health, both positively and negatively. For example, people may die during a heat wave or develop skin cancer from exposure to UV radiation. But much remains unclear about the influence of climate change on our physical and mental health. We are already experiencing the effects of climate change. It is therefore important to gain more knowledge on the health risks of climate change.

The Ministry of Health, Welfare and Sport has therefore asked RIVM to investigate the health effects of climate change and the relationship between them. As a start, RIVM has drawn up a proposal for a research programme, with an overview of the research questions that exist on this subject. RIVM will look into questions concerning allergies, mental health, infectious diseases, UV radiation and skin cancer, temperature and air quality. These questions will form the basis for the research programme for the coming years. The overview makes it clear in which areas knowledge about climate change and its health effects is lacking.

To gain a good understanding of the health effects of climate change, it is important to examine the effects in conjunction with each other. Coherence will allow us to take effective measures and to know which measures are needed in the short term. For example, it is important to know whether people die from heat, from too much ozone or from the combination of both during periods of heat. Consistency also prevents studies from overlapping or contradicting each other. Furthermore, much is still unknown about the extent of health effects that may result from or be made worse by climate change. For example, it is not known how many people are allergic to pollen and how much they suffer from it, let alone the effect of climate change on that.

The research mainly deals with the physical effects of climate change, but this programme is the first to pay attention to mental effects as well. An example is stress caused by floods, both immediately after the event and in the long term due to fear of recurrence or financial worries, for example.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
968 kb