Go to abstract

Samenvatting

Om de hoeveelheid beschikbare grondstoffen minder aan te spreken wordt gestimuleerd om materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken in nieuwe producten. Recycling is echter lastig bij materialen die gevaarlijke stoffen bevatten, bijvoorbeeld omdat deze stoffen kankerverwekkend, slecht afbreekbaar of giftig zijn. De neiging bestaat om materialen die dergelijke stoffen bevatten te vernietigen door verbranding. Plastics zijn daar een voorbeeld van. Het RIVM stelt voor om bij de afweging tussen verbranden of recyclen een breder milieuperspectief voor ogen te houden. Bijvoorbeeld door er rekening mee te houden dat minder energie nodig is om plastics uit een gerecycled product te maken dan nieuw plastic te vervaardigen. Tegelijkertijd moet nadrukkelijk worden gegarandeerd dat mens en milieu niet blootstaan aan gevaarlijke stoffen uit het gerecycled materiaal. Dit is de conclusie van een onderzoek naar de vraag hoe om te gaan met materialen die gevaarlijke stoffen bevatten. Het rapport schetst de huidige afvalverwerkingspraktijk, de technische achtergrond van de recycling van deze materialen en de complexe wetgeving rond recycling. De dilemma's zijn uitgewerkt in enkele casussen: de brandvertrager HBCDD (hexabroomcyclododecaan) in piepschuim en weekmakers, en cadmium en lood in plastic buizen (PVC). Aanbevolen wordt om voor oplossingen voor te recyclen materialen de wettelijke kaders voor de toelating van stoffen op elkaar af te stemmen. Zo is het raadzaam het afvalbeleid en het beleid voor gevaarlijke stoffen over elkaars werkgebied te laten meedenken en de gehele recycleketen in ogenschouw te nemen om te bepalen waar obstakels zitten.

Abstract

Over the last decade interest in the circular economy and therefore in recycling has increased considerably. This interest is prompted by the awareness that natural resources are not unlimited and that the extraction of new resources can cause considerable environmental damage. One of the problems of recycling is that the materials may contain substances that pose a risk to man and the environment. So the possible advantages of recycling, such as more energy-efficient and CO2-efficient production, should be weighed against the potential effects of these substances. This report focuses on a few cases where hazardous substances have been incorporated into potentially recyclable material: the flame- retardant hexabromocyclododecane (HBCDD) in Styrofoam (extruded polystyrene), and the plasticiser DEHP, cadmium and lead in polyvinyl chloride (PVC). The report outlines the technical background to the recycling of these materials, current practice and the complex legislation on recycling, and it ends with some policy recommendations.

Overig

Grootte
671KB