Post-marketing surveillance van stoffen: organisaties en databases : Workshop rapport

Post-marketing surveillance van stoffen: organisaties en databases : Workshop rapport

Go to abstract

Samenvatting

Voordat stoffen op de markt worden gebracht, beoordeelt de overheid, importeur of producent of het veilig is om deze stoffen te gebruiken. De manier waarop deze veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd, is vastgelegd in (inter)nationale wetgeving. Maar meestal wordt niet gespecificeerd voor welke producten de stoffen worden gebruikt. In Nederland houdt een groot aantal instellingen zich bezig met de veiligheid van de producten waar de stoffen in zitten nadat ze op de markt zijn verschenen, de zogeheten post marketing surveillance. Een eenduidig zicht op onvoorziene gezondheidseffecten tijdens het gebruik ontbreekt echter. Het RIVM werkt daarom aan een systeem om beter zicht op deze effecten te krijgen. Hiertoe hebben experts van organisaties die bijwerkingen en effecten van stoffen documenteren, gezamenlijk geïnventariseerd aan welke informatie behoefte is. De experts hebben ideeën uitgewisseld hoe beter bekend kan worden gemaakt welke informatie uit bestaande databases beschikbaar is en hoe die beter met elkaar kan worden uitgewisseld tussen organisaties die er belang bij hebben. De focus lag daarbij op mogelijkheden om signalen van mogelijk nadelige gezondheidseffecten actief uit te wisselen. Momenteel worden producenten pas geïnformeerd nadat een effect is optreden. Dit rapport biedt een overzicht van relevante databases, webadressen en contactgegevens die uitwisseling tussen relevante partijen kan faciliteren. Ook zijn drie case studies uitgewerkt om hiaten bloot te leggen: metalen heuptransplantaten (medische hulpmiddelen), pesticiden voor mensen die werken in de agrobranche en consumentenproducten die voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn beoordeeld, zoals een zuur in producten waar kinderen slijm mee kunnen maken.

Abstract

The safety evaluation of chemicals is in general performed by the government, importer or manufacturer before marketing, and is based on (inter)national legislation. Less is known about the exact products in which chemicals are processed. Even though multiple institutions in the Netherlands are involved with various aspects of chemical safety after marketing, a concrete view on unforeseen effects is lacking.

The RIVM aims to improve the system to gain better insight on these effects. Therefore, several stakeholders in this area were brought together to exchange ideas for a more intense exchange of information on signals of possible adverse health effects and on information about existing databases. Actively communication adverse health effects was the focus here, as currently producers are informed after an effect occurred.

This report contains an overview of relevant databases, web addresses and contact information to facilitate exchange of information among relevant stakeholders in the field of post marketing surveillance of chemicals. Additionally, three concrete case studies were presented and discussed.

Overig

Grootte
358KB